Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle

Dopravný dispečer v ťažobnom priemysleDopravný dispečer v ťažobnom priemysle zabezpečuje činnosť dopravného dispečingu. Zodpovedá za plynulý chod technologickej dopravy rúbaniny a koordinuje plynulosť odťažby zo zásobníkov vyťaženej suroviny. Zabezpečuje dodávky materiálu pre jednotlivé pracoviská v podzemí. Organizuje horizontálnu a zvislú dopravu zamestnancov v podzemí i na povrchu. V rámci svojej činnosti vykonáva aj odborné nemanuálne práce.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1669/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o absolvovaní skúšky z bezpečnostných predpisov obsahujúcich aj banské predpisy: Úprava SBÚ č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi a Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Poznámka: Skúšku absolvuje zamestnanec v organizácii pravidelne každý druhý rok.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3139
SK ISCO-08
3139001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
3139001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby dopravy pracovníkov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Horizontálna doprava pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o dopravné zariadenia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V baníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie dopravy uhlia a iných vyťažených nerastov pásovými dopravníkmi
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technológia ťažby a súvisiacich činností
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
spôsoby dispečerského riadenia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dispečerského riadenia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metódy zaznamenávania pracovnej zmeny v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dopravný dispečer spracováva denné hlásenie, v ktorom zaznamenáva priebeh a činnosti počas pracovnej zmeny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej bezkoľajovej dopravy a dopravy nákladnou lanovou dráhou
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
dopravný poriadok na ťažbu v podzemí, na povrchu a pri úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť dopravného poriadku organizácie spracovaného v zmysle § 308 Vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V baníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovovanie harmonogramov nasadzovania a využívania dopravných a manipulačných prostriedkov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V baníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti dopravno-prepravných procesov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
kontrola plnenia uložených opatrení v oblasti bezpečnosti dráhovej dopravy a dodržiavania príslušných predpisov a právnych noriem v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a kontrola priebehu výroby a dopravy v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V bani, aj na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
vykonávanie ekonomických rozborov na stanovenie dopravných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza technicko-prevádzkových údajov dispečingu v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení, výrobných liniek a pod., používaných v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, úpravárenských, dopravných a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie návestných a signalizačných zariadení, reagovanie na signály
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládanie signalizačných zariadení, na ktoré sa vyžaduje primeraná reakcia dopravného dispečera.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha dopravného dispečingu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie dopravy v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
koordinácia dopravy materiálu v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: I na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
koncepčné riešenie organizačných a prevádzkových problémov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V banskej doprave, údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia dopravy a využívania dopravných, manipulačných a mechanizačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
koordinácia nasadzovania pracovníkov, technických a dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne rozhodovanie pri mimoriadnych situáciách v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.