Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik banského monitoringu

Technik banského monitoringuTechnik banského monitoringu zabezpečuje prevádzku monitorovacích zariadení v bani, kontroluje zariadenia, zabezpečuje ich kalibráciu a opravu, vyhodnocuje výsledky napäťovodeformačných meraní a vedie príslušnú evidenciu. Podieľa sa na tvorbe prevádzkových technologických postupov a interných predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1668/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117003
ESCO
2576
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
3117003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie geofyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri plánovaní externých opráv a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Oprava snímačov vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Nastavovanie meracích jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geoinformatika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Tvorba predpisov so zohľadnením nových poznatkov a predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
podieľanie sa na tvorbe banských prevádzkových technologických postupov a interných predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výsledkov banského monitoringu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. monitoring banského ovzdušia, banskej signalizácie, pohybu dopravných pásov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a nastavovanie parametrov zariadení na prenos dát a prenosových ciest dátových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a meranie procesov v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie zmien napätia horského masívu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výskum napäťových polí v horských masívoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podieľa sa na príprave podkladov/pripravuje podklady pre identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Preberanie snímačov napäťovodeformačných javov, rozvodov po oprave dodávateľom. Preberanie zariadení monitoringu z opravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca s PC a SW.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
obsluha technických prostriedkov pri využívaní moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie IKT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.