Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovínTechnický pracovník pri ťažbe nerastných surovín vykonáva technické činnosti súvisiace s procesmi ťažby nerastov a získavania surovín, ktoré sú vykonávané na ložiskách nerastov dobývaných hlbinným alebo povrchovým spôsobom. Pracovník dokáže navrhnúť technický systém odvodňovania ložiska, technický systém vetrania bane, dopravný systém bane, systém odťažby rozpojených horninových materiálov, technický systém zakladania vyrúbaných priestorov odpadovými inertnými materiálmi a technický systém ťažby ropy a plynu. Navrhuje bezpečné spôsoby zaistenia stability, sleduje geotechnické prejavy priestoru dobývania a vyhodnocuje parametre geomonitorovacieho systému bane a lomu. Spracováva technické podklady pre tvorbu časových a priestorových plánov ťažby a postupov dobývania na ložisku, navrhuje pracovné a technologické postupy, dobývacie metódy a technické ťažobné projekty. Používa a dohliada na prevádzkované technické strojné zariadenia, sleduje kontrolné a bezpečnostné prvky technologických...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1667/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENExtraction of industry minerals operating engineer
SKTechnik ťažby nerastov
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117001
ESCO
489
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
3117001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady riadiacej práce v oblasti výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Poznať hlavné zásady riadenia v ťažobnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať nemanuálne technické a administratívne práce. Zhotoviť výkresovú a mapovú dokumentáciu technických systémov bane a lomu, technický popis činných pracovísk ťažobnej prevádzky. Poznať a vedieť využívať grafické počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Poznať používané banské softvéry v oblasti plánovania a riadenia výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať metódy ťažby v povrchovom lome - clonové, plošné a komorové odstrely. Vedieť spôsoby otvárky povrchových lomov. Vedieť klasifikovať inovačné technologické postupy. Poznať moderné zariadenia, mechanizmy a prístroje používané pri ťažbe v lomoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Charakterizovať technický a technologický stav činných pracovísk bane a lomu. Poznať profesijné zloženie pracovníkov na činnom pracovisku. Poznať zásady monitorovania parametrov pracovného prostredia. Vedieť princípy činnosti meracích prístrojov, analyzátorov ovzdušia a úrovne hluku a ergonomických parametrov v baniach a lomoch. Poznať lokalizačné pomôcky a navigačné technológie na určovanie polohy pracovníkov v prostredí bane a lomu, pre prípady mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technológia ťažby a súvisiacich činností
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať dobývacie metódy a technické systémy pri prevádzke bane a lomu. Vedieť stanoviť prevádzkové parametre a ukazovatele racionality dobývania - výrubnosť, znečistenie, straty, smerné číslo otvárky a príprav, ukazovateľ odkrývkového pomeru, výkonnosť porubov a lomových stien. Vedieť usmerniť odborné práce na pracoviskách bane a lomu. Viesť pracovníkov k bezpečnému vykonávaniu technických prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
metódy odvodňovania v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady hydrogeologickej ochrany a čerpania podzemných vôd. Vedieť vyhodnotiť hydrogeologické bilancie pritekajúce a vytekajúce vody. Vyhodnotiť mineralizáciu vytekajúcich banských vôd. Monitorovať opustené a zaplavené banské priestory s využitím robotických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravný poriadok v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať a prakticky ovládať prevádzkový dopravný poriadok pracovníkov a mechanizmov v podzemí. Ovládať moderné systémy banskej a lomovej dopravy. Usmerňovať pracovníkov bane pri dodržiavaní dopravného poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
druhy ťažobných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať princípy diaľkovo ovládaných autonómne sa pohybujúcich robotických ťažobných a nakladacích strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať zásady a postupy dobývania v uhoľných poruboch, ťažobných blokoch, rudných dobývkach a na lomových stenách. Poznať spôsoby kontinuálneho a cyklického dobývania a metódy razenia podzemných diel. Poznať metódy vŕtania pri trhacích prácach, vedieť klasifikáciu geotechnických vrtov určených na získavanie surovín, degazáciu a odvodňovanie. Vedieť kategorizovať nové systémy dobývania a razenia na základe inovačných zmien v procese vŕtania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať banské predpisy, prevádzkový poriadok bane a lomu, technologické a pracovné postupy platné pri ťažbe v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
4
banské projektovanie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať digitálne prostriedky projektovania ťažobných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
4
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť charakterizovať geologické pomery dobývania, poznať zásady rozloženia úžitkovej suroviny na ložisku, poznať typy ložísk a charakterizovať geotektonické a hydrogeologické podmienky ťažby. Vedieť metódy identifikácie hornín, minerálov, nerastov a surovín, vedieť základné princípy metód detekcie obrysov rudných polôh a dobývacích priestorov pomocou vysielania GPS signálov a 3D diaľkového snímania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Nové metódy dobývania
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť klasifikovať metódy spracovávania digitalizovaných údajov pre využívanie súradnice GPS. Vedieť lokalizovať dobývací priestor z údajov 3D. Využívať softvér GIS a Micro Station.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť vyhodnotiť geomechanické pomery na činných pracoviskách bane a lomu; poznať princípy deformačných prejavov pri ťažbe a razení; stanoviť kritické deformačné pásma v dobývacom priestore bane a lomu; vedieť využívať meracie prístroje pri monitorovaní geotektonických a hydrogeologických faktorov dobývania; vedieť určiť zálomové uhly ťažby pre oblasti vplyvov poddolovania na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
predpisy a pravidlá na obsluhu vyhradených technických zariadení pri zvislej doprave
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady činnosti a pravidlá ovládania dopravných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať konštrukčné systémy výstavby banských objektov. Vedieť kategorizovať technologické výrobné zariadenia prevádzky bane a lomu. Poznať zásady navrhovania a projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť princípy ovládania hornín na činných pracoviskách baní a lomov, ovládať metódy geomonitoringu a základnú metodiku meraní napätí hornín pri razení a dobývaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
prípravné práce v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať sústavu otvárkových a prípravných prístupových banských diel k zásobám na hlbinnom ložisku nerastu. Zabezpečiť realizáciu otvárkových a prípravných banských diel. Usmerňovať a viesť pracovníkov pri tvorbe sústavy banských diel v bani.
Perspektíva: Aktuálna
4
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť charakterizovať systém banskej dopravy vo vzťahu k dobývaniu na obzoroch a ťažobných úsekoch bane. Vedieť navrhnúť výkonnosť a kapacity horizontálnej a vertikálnej banskej dopravy. Ovládať zásady činnosti systému komplexne integrovanej automatizovanej dopravy. Vedieť princípy diaľkovo ovládaných plne automatizovaných, robotických a autonómne riadených nakladacích a dopravných zariadení. Vedieť definovať dopravné systémy pre nové metódy ťažby v baniach a lomoch. Ovládať princípy činnosti ťažobných a nakladacích strojov. Vedieť samotne manipulovať nakladač joystickom zo vzdialeného operátorského miesta. Dokázať usmerniť pracovníkov pri riešení technologických prevádzkových problémov dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť klasifikáciu banských strojov a zariadení, ovládať výkonové parametre koľajovej dopravy používanej v baniach a lomoch, poznať zásady a prvky automatizácie systému koľajovej banskej a lomovej dopravy, rozumieť inovačným procesom modernizácie a zabezpečenia systému koľajovej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať počítačový softvér určený pre plne integrovaný systém automatizácie činnosti programovateľných vŕtacích súprav, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať všetky negatívne dopady použitých moderných ťažobných technológií a nových systémov dobývania na povrchovú situáciu a životné prostredie. Vedieť navrhovať technické sanačné a rekultivačné práce na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metódy likvidácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Potreba vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani a poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Potreba poznať stabilitu svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch. Vedieť kategorizáciu a činnosť robotických zariadení určených pre monitorovanie opustených baní a lomov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
postupy razenia a výstavby geotechnických objektov bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať obsah technologických a pracovných postupov pre banské geotechnické a ťažobné činnosti. Vedieť technické zásady razenia profilovaných dlhých horizontálnych a vertikálnych banských diel. Poznať stavebné postupy a zásady pri realizácii priestorových objektov v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia stavov nebezpečného ohrozenia na technologických pracoviskách bane a lomu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť rozpoznať nebezpečenstvo a posúdiť hroziace riziko pri vykonávaní odborných činností pri dobývaní nerastov v bani a lome. Vedieť kvalifikovane a zodpovedne upozorniť pracovníkov výroby pred možným nebezpečenstvom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
postupy a koncepcie uzatvorenia neefektívnych uhoľných baní a s tým súvisiaceho útlmu uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedieť zásady likvidácie a zabezpečenia baní a lomov po ukončení ťažobnej činnosti, ovládať princípy suchej a mokrej likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
informačno-komunikačné technológie pre komunikáciu osôb v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť kategorizovať komunikačné a navigačné technológie určené pre proces ťažobnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť technické princípy pre systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajúcej diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
baníctvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rozumieť podstate digitálnej transformácie baníctva a ťažobných prevádzok. Vedieť klasifikovať základné prvky digitálnych technológií a interpretovať využitie digitalizácie pri ťažobných činnostiach. Poznať zásady počítačového navrhovania, projektovania a plánovania ťažby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
metódy monitorovania opustených baní a lomov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani. Poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Rozumieť stabilite svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať prevádzkový poriadok bane a lomu, havarijné plány, typové technologické postupy, dopravný poriadok pre prepravu materiálov, predvídateľné nebezpečenstvá, prevádzkovú dokumentáciu a banské bezpečnostné predpisy a príslušné vyhlášky SBÚ a HBÚ.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dokáže aplikovať banské bezpečnostné a prevádzkové predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
spracovávanie časového plánu dobývania, vrátane banícko-technických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže navrhovať časové a priestorové parametre dobývania ložiska. Hodnotiť kvalitu zásob a úžitkovej suroviny na ložisku a na technologických pracoviskách bane a lomu. Rozumie princípom modelovania postupu dobývania na ložiska a modelovaniu ťažby. Stanoviť technické parametre nábehovej ťažby a ročnej ťažby na ložisku. Používať banský počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie plánovať podľa zásad platných pre taktické a strategické plánovanie banskej výroby a samotne ťažby. Ovládať moderné technológie dobývania a systémy ťažby. Ovládať princípy digitalizácie a robotizácie banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
4
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie navrhnúť technickú, textovú a grafickú dokumentáciu v etape prípravy banskej výroby. Spracovať projektovú dokumentáciu banskej činnosti variantným spôsobom. Vypracovávať alternatívy návrhov a projektov dobývania ložiska. Vyhodnotiť bansko-geologické podmienky dobývania na ložisku vo vzťahu k banskej výrobe. Využívať banský počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
schvaľovanie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie veľkých lomov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pripraviť technické podklady pre lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizovať technologickú prevádzkovú dokumentáciu lomu. Predkladať výpočet zásob a návrhy na rozšírenie dobývacieho priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia dokumentov technických projektov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie pripraviť technické podklady pre prípadové štúdie zamerané na rozvoj ťažobných aktivít bane. Pripraviť podklady pre technicko-ekonomické štúdie a projekčnú činnosť. Navrhnúť výrobné parametre technických projektov pre ťažbu a banskú výrobu. Spracovávať technologické postupy dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
operatívna úprava technologických postupov na razenie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže vykonávať zmeny typových technologických postupov (TP) a vypracovávať nové TP pre cyklické razenie banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie analyzovať základné priestorové a geometrické parametre ťažby a dobývania ložiska. Stanoviť technologické parametre otvorenia ložiska a sprístupnenia zásob nerastu. Zohľadniť bansko-geologické a hydrogeologické pomery dobývania. Navrhovať technické systémy pre bane a lomy. Dodržiava zásady sprístupnenia ložiska pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhuje technické parametre banských diel v otvárke a príprave, parametre ťažby v poruboch, na dobývkach a lomových stenách (porubovú výkonnosť, výrubnosť zásob na ložisku, ukazovatele racionality dobývania).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spracovávanie plánov a projektov protiotrasovej a protiprietržovej prevencie, vrátane návrhov prostriedkov ochrany
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie klasifikovať geomechanické prejavy horninového masívu. Dokáže poznať riziká dobývania ložiska a ťažby nerastov v bani a lome. Ovládať použitie dobývacích metód pri ťažbe v závalových pásmach a rizikových zónach ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie analyzovať výrobný proces dobývania ložiska a navrhovať optimálne postupy ťažby na pracoviskách bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže posúdiť výkonové parametre banských strojov, zariadení a banskej ťažobnej techniky. Navrhuje banské mechanizmy pre existujúce bansko-geologické a geomechanické podmienky razenia a dobývania. Metodicky vedie pracovníkov pri zavádzaní banskej techniky. Podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja ťažobnej techniky v baniach a lomoch. Zavádza banskú techniku na jednotlivé pracoviská bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie navrhovať modernú a výkonovú banskú techniku vo vzťahu k potrebám razenia a dobývania. Definovať úlohy technického rozvoja v oblasti ťažobných a nakladacích strojov a mechanizačných zariadení. Pozná dobývacie a ťažobné komplexy pre rôzne dobývacie metódy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže analyzovať technológie ťažby nerastov a technické parametre banskej výroby. Ovládať metódy plánovania a zásady tvorby ťažobných a výrobných plánov. Používať banské softvérové počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Nové metódy dobývania
4
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie navrhovať a prakticky ovládať používanie technologických postupov pri dobývaní a razení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vypracovávanie časových plánov razenia a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie používať zásady plánovania a projektovania. Ovládať používané metódy razenia a dobývania v baniach a lomoch. Pripravovať technologické postupy a pracuje typovými technologickými postupmi pre razenie a dobývanie. Využívať softvérové počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Softverizácia
4
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie používať technickú dokumentáciu banskej výroby. Navrhovať a plánovať ťažobné a výrobné procesy.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie pracovať s počítačom a vybraným banským softvérom. Zhromažďovať a vyhodnocovať digitalizované údaje získané v procese banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pripraviť technické podklady pre banskú ťažobnú prevádzku. Kompletizovať technologickú a prevádzkovú dokumentáciu bane. Navrhovať technické podklady potrebné pre schvaľovanie banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie lomov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pripraviť technické podklady pre ťažobnú prevádzku v povrchových lomoch. Kompletizovať technologickú a prevádzkovú dokumentáciu lomu. Navrhovať technické podklady potrebné pre schvaľovanie výroby kameniva v lome.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie vypracovať typové technologické postupy pre banské pracoviská a vykonávané činnosti v baniach a lomoch. Navrhovať technologické a pracovné postupy a ich doplnky.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže navrhovať technické parametre projektu Plánu likvidácie a zabezpečenia bane/lomu (PLaZB). Vypracovať časové plány likvidácie banských pracovísk, sústavy banských diel a objektov v podzemí bane a v lome. Dodržiavať spôsoby ekologickej likvidácie pracovísk bane a lomu. Vypracováva plány na odvádzanie banských a podzemných vôd z bane a lomu. Navrhuje technické opatrenia pre budovanie technických objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spolupráca na príprave projektov alebo návrhov banských objektov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže viesť tím banských odborníkov a technikov. Navrhovať geotechnické konštrukčné prvky pre technické objekty bane a lomu. Používať počítačový banský softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže vypracovávať technologické postupy pre jednotlivé pracoviská, na ktorých sa vykonáva prieskumné vŕtanie, technologické vŕtanie (hydrogeologické vrty), razenie chodieb, razenie priestorových objektov, razenie komínov, dobývanie a likvidácia banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie na povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie vyhotoviť prevádzkovú dokumentáciu. Dokáže stanoviť podmienky na bezpečný výkon práce v bani a lome. Vie dodržiavať zásady na realizáciu súbežných pracovných operácií. Ovláda banské predpisy a zákony. Charakterizovanie ohrozených miest a spôsoby ich označenia v bani a lome. Dodržiavanie prostriedkov a prístrojovej techniky na zaistenie bezpečnosti práce v ťažobnej prevádzke. Navrhovanie opatrení na zaistenie aktívnych a neaktívnych pracovísk. Spracovávanie technologických postupov, dopravného poriadku a vypracovávanie pracovných postupov, prevádzkových poriadkov, či havarijných plánov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie plánov využívania ložísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže používať povoľovacie a schvaľovacie postupy pre dobývanie ložiska. Dodržiavať náležitostí Plánu využívania ložiska (PVL) v textovej i grafickej časti. Využívať softvérové počítačové prostriedky a geografické informačné systémy (GIS).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pracovať s katalógmi dobývacích metód, rozumie technickému projektu otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Vie navrhovať dobývacie metódy a postupy ťažby na ložisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Nové metódy dobývania
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie charakterizovať fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín a geomechanické prejavy horninového masívu. Používať základné technické výpočtové metódy. Ovládať počítačový softvér určený pre hodnotenie geotechnických situácií na ložisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
stanovovanie bezpečnostných opatrení na práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie dodržiavať zásady bezpečného dobývania ložiska a princípy hydrogeologickej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
spracovanie výsledkov banského monitoringu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie používať metódy získavania, snímania, zhromažďovania údajov o napäťovom stave horninového masívu v priestore dobývania. Ovládať metódy monitorovania stability priestoru dobývania a navrhuje systém geomonitoringu pre bane a lomy. Používať softvérové počítačové prostriedky pri hodnotení geotechnického stavu priestoru dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže ovládať pracovné a technologické postupy dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pracovať s prevádzkovým a dopravným poriadkom. Používať bezpečnostné predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie kategorizovať a klasifikovať geomechanické prejavy horninového masívu pri hlbinnej ťažbe nerastov. Ovládať princípy koncentrácie napätí v horninovom masíve. Dokáže analyzovať príčiny vzniku otrasových javov v banskom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani/lome
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie posúdiť súbor faktorov ovplyvňujúcich ťažobný a výrobný proces. Pri odbornej práci dokáže používať existujúce dostupné technické prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
výskum napäťových polí v horských masívoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie posúdiť a analyzovať geomechanický stav horninového masívu na ložisku a v priestore dobývania a razenia. Používať softvérové počítačové prostriedky pri hodnotení stability priestoru dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Softverizácia
4
vypracovávanie technických projektov a postupov v prostredí hlbinných baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pracovať s technickým projektom otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Vie pracovať s technickým projektom plán likvidácie a zabezpečenie bane (PLaZB). Pracovať s technickým projektom plán využívania ložiska (PVL). Používať softvérové počítačové prostriedky navrhovania a projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie ovládať zásady navrhovania a projektovania technickej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie navrhovať pracovné a technologické postupy pre pracoviská bane a lomu. Aktívne sa zúčastňovať na výrobnom procese pri hlbinnej a povrchovej ťažbe.
Navrhovať technické riešenia a inovačné zmeny technologických parametrov banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
odborné poradenstvo pri ťažbe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie analyzovať a riešiť technické úlohy v technologickom procese ťažby na pracoviskách bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri schvaľovaní bansko-technických projektov orgánmi banského dozoru
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže rozumieť rozsahu činnosti štátnej banskej správy. Ovládať zásady tvorby technických projektov pre jednotlivé etapy dobývania ložiska a ťažby nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s odbornými úsekmi pri spracovávaní plánov a príprav ťažby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže pracovať s technickým projektom otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Vie ovládať zásady plánovacej činnosti pri príprave výroby. Pozná organizačnú štruktúru ťažobnej organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
stavba bezpečnostných stien a hrádzí v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie klasifikovať technické objekty bane a lomu nutné pri jednotlivých technických systémoch dobývania ložiska. Navrhovať geometrické, technologické a pevnostné parametre a stabilitu technických objektov. Posudzovať bezpečnostné parametre objektov a prípadne aj stav rizika poškodenia objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
razenie horizontálnych a vertikálnych banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže ovládať metódy cyklického a mechanického razenia podzemných diel a tunelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
ovládanie návestných a signalizačných zariadení, reagovanie na signály
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže používať a kontrolovať správne používanie komunikačných technických prostriedkov v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
koordinácia dopravy materiálu v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie používať dopravný poriadok pre prepravu materiálov a dopravno-prevádzkový poriadok. Vedie a usmerňuje činnosť pracovníkov na doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
tímová spolupráca a vykonávanie zverených úloh pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dokáže viesť jednotlivcov a pracovné tímy pri vykonávaní banských činností.
Perspektíva: Aktuálna
4
zriaďovanie banských pracovísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vie navrhovať a plánovať technologické aktívne pracoviská ťažobného prieskumu, razenia, ťažby a likvidácie banských diel a priestorov. Navrhovať geometrické a technologické parametre pracovísk v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže viesť tím odborníkov pri spracovaní plánov dobývania a pri príprave banskej výroby. Pozná zásady sprístupnenia ložiska nerastu v podzemí a na povrchu. Kategorizovať prieskumné, ťažobné a likvidačné aktivity na ložisku. Ovládať používané technológie a systémy dobývania na činných pracoviskách bane a lomu. Pozná nadväznosti etáp a podetáp dobývania ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.