Kuriér

KuriérKuriér zabezpečuje doručovanie zásielok priamo k zákazníkom, resp. prevzatie zásielok na prepravu od zákazníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1665/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodič dodávky
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9621
SK ISCO-08
9621001
ESCO
1871
SK NACE Rev. 2
H49,H53
CPA 2015
H49,H53
Príslušnosť k povolaniu
9621001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby práce s cloudovými úložiskami dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
2
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť vnútorných predpisov kuriérskej spoločnosti, vrátane inštrukcií pre manipuláciu so zásielkami a postupy reklamačného konania.
Perspektíva: Aktuálna
2
formy využívania elektronických dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby práce s elektronickými nákladnými listami (napr. e-CMR), dodacími listami, dokladmi o zaplatení dobierky atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
prevádzkový a reklamačný poriadok
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť prevádzkového a reklamačného poriadku príslušnej kuriérskej spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti platných predpisov v oblasti pracovaného času vodiča a vedenie príslušných záznamov.
Perspektíva: Aktuálna
2
režim práce vodiča nákladnej dopravy nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti režimu práce vodiča nákladnej dopravy nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidla podľa Nariadenia EP a Rady č. 2020/1054, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov.
Perspektíva: Budúca
2
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne riadenie
2
princípy fungovania a možnosti využitia kuriérskych robotov na doručovanie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
princípy práce so zdvíhacím čelom určeným na nakládku alebo vykládku ťažších zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Bezpečná práca so zdvíhacím čelom určeným na nakládku a vykládku ťažších zásielok, všeobecné princípy a praktické zaškolenie s konkrétnym typom a technickými parametrami zdvíhacieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
2
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy online kontroly režimu práce vodičov dodávkového vozidla nad 2,5 tony celkovej hmotnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
2
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
rádiokomunikačné prostriedky, rádiofónne spojenia, rádiofónna komunikácia, družicové navigačné systémy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Komunikácia s dispečingom kuriérskej spoločnosti a obsluha navigačných prístrojov na stanovenie optimálnych trás ku zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosti práce s vozidlom vrátane vypínania motora pri odovzdávaní zásielky zákazníkom s cieľom ochrana životného prostredia, znalosť postupu pri požiari vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
2
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie denných záznamov o prevádzke vozidla a záznamov týkajúcich sa zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
2
získavanie a využívanie dát o cestnej infraštruktúre z cloudového úložiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha palubných počítačov spojených s cloudovými úložiskami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
2
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Telefonická komunikácia a osobná komunikácia so zákazníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha digitálneho smart tachografu 2. generácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti obsluhy digitálneho smart tachografu 2. generácie a práce s kartou vodiča k digitálnemu tachografu pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
2
obsluha multifunkčného dátového a navigačného kuriérskeho skenera
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Práca s multifunkčným kuriérskym skenerom, ktorý obsahuje trasy rozvozov zásielok, informácie o príjemcoch, komunikačný modul a nahrávanie hovorov so zákazníkmi, platobný terminál a skener čiarových a QR kódov a podpisov zákazníkov, fotoaparát na evidenciu prípadných reklamácií zásielok zo strany zákazníkov. Obsluha palubných počítačov (tabletov), scenerov pre spracovanie elektronických dokumentov, prenosných platobných terminálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
obsluha robotov na doručovanie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
obsluha automatizovaných poštových terminálov na podanie alebo vyzdvihnutie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
vedenie cestného vozidla do 3,5 tony celkovej hmotnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: v sťažených podmienkach aj veľkých miest.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
obsluha autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha autonómnych vozidiel, ktoré budú vykonávať prepravu na časti rozvozovej trasy.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne riadenie
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie prvej pomoci aj na základe pravidelného školenia vodičov.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.