Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe

Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobeOperátor šijacieho stroja v odevnej výrobe obsluhuje, monitoruje a riadi poloautomatické a automatické šijacie, vyšívacie a žehliace stroje pri vykonávaní úkonov spojených so šitím odevov a ich žehlením. Pri práci aplikuje správne technologické postupy, využíva vzorové výrobky a písomné pokyny. Pracuje s prídavnými aparátmi, šablónami a drobnou prípravou. Vykonáva základnú údržbu strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1660/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8153
SK ISCO-08
8153000
ESCO
2636
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
8153000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: technológie odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií pri výrobe polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
2
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti šijacích strojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zisťovanie materiálových a výrobných chýb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné šitie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zošívanie dielov a súčastí výrobku na šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: vrátane vysekávacích a automatických šijacích strojov
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.