Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysleMajster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle operatívne riadi a koordinuje pracovné činnosti zamestnancov pri montáži, údržbe, opravách a obsluhe strojov a strojných zariadení na pridelenom úseku. Zodpovedá za efektívne využívanie štandardných aj moderných metód diagnostiky porúch a možností ich odstránenia. Zabezpečuje rôzne činnosti údržbárskeho procesu so zreteľom na kvalitu, bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia. Pozná a uplatňuje zásady tímovej práce a motivačné manažérske techniky. Kontroluje dodržiavanie pokynov pre obsluhu a údržbu strojov a strojných zariadení vydaných výrobcom, má prehľad v moderných technológiách a vie čítať a využívať príslušnú technickú dokumentáciu. Vykonáva optimálne plánovanie preventívnych údržbárskych činností na základe pokynov výrobcu a prevádzkovej spoľahlivosti strojov a strojných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1656/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKBanský technik, mechanik
SKStrojársky technik v oblasti údržby
SKMajster údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Organizačný, riadiaci a kontrolný charakter zamestnania vyžaduje zodpovedajúce praktické skúsenosti s pracovnými činnosťami na pridelenom úseku banskej prevádzky.
ISCO-08
3121
SK ISCO-08
3121003
ESCO
1268
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
3121003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Diaľkovo ovládané a robotické technológie určené na prieskum, monitorovanie stavu pracovného prostredia na účely bezpečnosti, viacúčelové univerzálne manipulátory (nakladače, podávače, vrtne súpravy a pod.).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metódy bezdemontážnej diagnostiky, vibrodiagnostika, infračervená termografia, laserová diagnostika a pod..
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Riadiace a kontrolné procesy podporované PC softvérom, vykonávané bez alebo s priamou účasťou človeka.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spôsoby údržby a opráv banských a stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
voľba postupu práce pri montáži, zapájaní, opravách a kontrole banských zariadení a rozvodov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a posudzovanie technického stavu zariadení z pohľadu prevádzkyschopnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažovanie bezpečnostných rizík s využitím najnovších technológií podporujúcich bezpečnú prevádzku na banských pracoviskách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
diagnostikovanie porúch potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch a závad na základe využitia rôznych metód riešenia problémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ovládanie moderných metód diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, schopnosť identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy prostredníctvom moderných technológií, používať počítačové programy zamerané na organizáciu a riadenie údržby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
diagnostikovanie porúch banských strojov, zariadení a výrobných liniek
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti, revíziách a opravách výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pri úprave surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba robotických systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
opravy strojov a strojných zariadení v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie pracovníkov údržby strojov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.