Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Riadi a kontroluje vykonávanie prác podľa technologického postupu. Kontroluje dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny, bezpečnostných a hygienických predpisov - ako súčasť riadiacej činnosti. Vedie príslušnú prevádzkovú dokumentáciu. Kontroluje stav pracoviska, technických zariadení a v podzemí alebo pri ťažbe plynu aj zloženie banského ovzdušia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1655/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
DESteiger
SKBanský technik
SKRevírnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Poznámka: Vyžaduje sa v prípade, že majster vykonáva i funkciu strelmajstra.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3121
SK ISCO-08
3121001
ESCO
1267
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
3121001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť banských predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská degazácia a klimatizácia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
protiprietržová ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banské záchranárstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy likvidácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
dodržiavanie zásad a postupov starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívna úprava technologických postupov na razenie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie podľa príslušných banských predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a uskutočňovanie trhacích prác podľa technologického postupu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
inštruktáž pracovníkov obsluhujúcich stroje a zariadenia v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie jednotlivých úsekov lomu pri ťažbe úžitkových nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečné a odborné riadenie banskej činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a koordinácia geologicko-prieskumných prác v etape vyhľadávania a ťažby ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia práce strelmajstrov a skladníkov výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie výrobnej činnosti na vymedzenom technologickom úseku
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Razenie podzemných banských diel, banské merania, vetranie šachty, záchranárstvo, bezpečnosť trhacích prác. Riadenie a organizácia prác pri hĺbení banských jám, razení banských diel, dobývaní, pri vybavovaní a likvidácii porubov, v banskej doprave, banskej údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia montáže a demontáže technického zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.