Banský zámočník

Banský zámočníkBanský zámočník vykonáva montáže, demontáže a opravy banských mechanizmov v rámci opravárenských cyklov, preventívnych prehliadok, bežných a stredných opráv. Zabezpečuje odborné strojárske práce pri odstraňovaní prevádzkových porúch, vrátane obrábacích a zváračských prác. Vykonáva komplexnú vizuálnu a funkčnú kontrolu jednotlivých súčiastok, montážnych celkov a mechanizmov, ako aj strojových zariadení na ich dopravu. Pozná a dodržiava platné technologické postupy, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1653/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMechanik banských prevádzok
SKPrevádzkový zámočník (údržbár)
SKStrojný zámočník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Samostatný výkon práce sa odporúča až po 6 mesiacoch výkonu práce pod vedením povereného zamestnanca.
ISCO-08
7222
SK ISCO-08
7222003
ESCO
2266
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
7222003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Metódy údržby a opráv mechanických častí robotických zariadení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technické kreslenie prostredníctvom CAD/CAM programov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechatronické zariadenia sa vyznačujú prepojením mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických a riadiacich systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
2
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Inovatívne spôsoby diagnostiky, opráv a údržby strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
spôsoby údržby a opráv banských a stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie technického stavu zariadení z pohľadu prevádzkyschopnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
3
zoraďovanie a funkčné skúšky strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch a závad na základe využitia rôznych metód riešenia problémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zámočnícke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opracovávanie strojných častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie preventívnej údržby zariadení a technologických celkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba strojov a zariadení, náradia a súčiastok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch ťažobných a banských zariadení a strojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a servisné zásahy v rámci povolených oprávnení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
generálne opravy banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
periodická údržba banských a stavebných strojov a zariadení a pri opravy jednoduchých porúch podľa pokynov od výrobcu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha konvenčných sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.