Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle

Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysleKvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle odoberá vzorky horniny z povrchových lomov a banských diel a tieto pripravuje na ďalšie spracovanie na účely geologického prieskumu, kde sa skúmajú geologické pomery ložiska a jeho tektonická stavba, sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality, skúma banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská. Podieľa sa na prípravných prácach pri prieskume ložiska a príprave ťažby. Spolupracuje s odbornými útvarmi pri spracovaní plánov a príprav ťažby. Vyhodnocuje vlastnosti odobratých vzoriek. Vedie predpísanú geologickú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1650/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKManipulačný robotník pri geologickom a inom prieskume
SKPrevádzkový vzorkár
SKZásekový vzorkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543014
ESCO
2491
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
7543014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mineralógia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prístroje a zariadenia na meranie geofyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy odberu vzoriek v oblasti ťažby
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedieť analyzovať a triediť výsledky merania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ložisková geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
geologické banské mapy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie fyzikálnych a mechanických vlastností odobraných vzoriek horniny
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie geologickej mapovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s odbornými úsekmi pri spracovávaní plánov a príprav ťažby
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
údržba vrtných súprav, miešacích zariadení a ostatných strojov a zariadení používaných pri geologickom prieskume
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek z povrchových lomov a banských diel a príprava na ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.