Tunelár

TunelárTunelár plní úlohy zahŕňajúce fyzickú prácu vykonávanú rukami, pracovnými nástrojmi alebo ovládaním rôznych zariadení, mechanizmov a strojov pri vytváraní podzemných diel činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Stabilitu týchto diel zabezpečuje budovaním primárnej a definitívnej výstuže, ktorá je z rôznych stavebných materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1648/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENTunnel worker
SKRazič
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Poznámka: Osobitný predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí, kde patrí aj razenie tunelov, nie je v slovenskom právnom poriadku, teda v SR neexistuje. Vyhláška č. 21/1989 Zb. platí pre banskú činnosť aj činnosť vykonávanú banským spôsobom teda aj pre razenie (výstavbu) tunelov. Jej striktné uplatňovanie najmä v záverečných fázach výstavby tunela sa považuje za neprimerane tvrdý účinok právneho predpisu. Napr. v ČR majú pre činnosť vykonávanú banským spôsobom osobitný predpis vyhl. č .55/1996 Sb..
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky na samostatnú obsluhu dobývacieho alebo raziaceho stroja a banského bezkoľajového stroja podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 3)
Poznámka: Vyhláška č. 21/1989 Zb. nepožaduje žiadne osvedčenie, oprávnenie, preukaz o odbornej spôsobilosti pre výkon pracovnej funkcie tunelár. Pre samostatný výkon práce vo všeobecnosti aj pre funkciu tunelár práce vo všeobecnosti ukladá podmienky v § 15, a to vek, zácvik, preskúšanie a následné poverenie na samostatný výkon práce a pre obsluhu zariadení vek, odbornú spôsobilosť, oboznámenie s prevádzkovou dokumentáciou, preskúšanie a následné poverenie na obsluhu vydané vedúcim organizácie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: 6 mesiacov je minimálna odporúčaná dĺžka praxe.
ISCO-08
8111
SK ISCO-08
8111005
ESCO
2522
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09,F41,F42,F43
CPA 2015
B05,B07,B08,B09,F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
8111005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie razenia tunelov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Razenie tunelov pomocou vrtno-trhacích prác, raziacim strojom, raziacim štítom, hydraulickým pretláčaním rúr, novou rakúskou tunelovacou metódou, razenie v pretlaku, razenie zmrazovaním, hĺbenie jám skipom, vŕtaním, zabezpečenie vyrazeného priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Niektoré pracovné operácie si vyžadujú práce vo výškach. Pre bezpečný pohyb pracovníkov vo výškach je nevyhnutné budovanie konštrukčne spoľahlivých lešení a pracovných plošín.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia budovania definitívnej výstuže z liateho betónu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Sekundárna (definitívna) výstuž sa skladá a buduje z hotových betónových segmentov, alebo sa za použitia debnení či debniaceho zariadenia a betónových čerpadiel buduje (odlieva) priamo na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
3
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Trhacie práce malého alebo veľkého rozsahu v podzemí, s použitím najčastejšie emulzných čerpateľných, emulzných náložkovaných alebo plastických trhavín, neelektrického alebo elektrického roznetu, milisekundových alebo elektronických rozbušiek, nabíjaných do vrtov rôznej dĺžky (3-6m) vyvŕtaných podľa bezzálomovej vrtnej schémy, použitie metódy hladkého výlomu, mobilných nabíjacích vozov, vozidiel z výsuvnou plošinou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
spôsoby údržby a opráv banských a stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri razení tunelov sa používa množstvo rôznych banských a stavebných strojov a zariadení. Ich výrobca v pokynoch pre údržbu a obsluhu ukladá vykonávanie periodickej údržby a popisuje spôsoby odstraňovania jednoduchých porúch, zložitejšie poruchy odstraňuje autorizovaná osoba-servis.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia hydroizolácie, striekaného betónu, oceľových výstužných sietí a priehradových nosníkov, hydraulicky upínateľných kotiev, maltových a samozavrtávateľných kotiev
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Všetky uvedené technológie sú neoddeliteľnou súčasťou razenia, resp. výstavby tunelov - plnia hlavne úlohu v oblasti stabilizácie tunela.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
3
technológie budovania primárnej a sekundárnej výstuže
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Po vyrazení technologicky určenej dĺžky tunela sa tento priestor zabezpečí vybudovaním primárnej výstuže, ktorá plní funkciu dočasnej výstuže, zabraňuje pádu horniny a stabilizuje dielo (svorníky, oceľové, KARI siete, striekaný betón). Potom nasleduje aplikácia hydroizolácie a následne budovanie sekundárnej (definitívnej) zvyčajne betónovej výstuže.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
3
spôsoby vetrania dlhých a veľkopriestorových podzemných diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dlhé a veľkopriestorové podzemné diela sa vetrajú iným spôsobom ako podzemie baní. Ide vo väčšine prípadov o separátne nútené vetranie neprerazeného podzemného diela s jedným únikovým a vetracím otvorom.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia odvodňovacích vrtov z portálov a čelieb a budovania drenážneho potrubia na odvádzanie prítokov vôd
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nekontrolované prítoky podzemnej vody môžu ohroziť život tunelárov a bezpečný postup razenia tunela. Voda zo zvodnených horizontov sa musí odvádzať z tunela do povrchového recipientu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
spôsoby stabilizácie čelby injektážnymi vrtmi, predháňanou výstužou (ihly s výplňovou a tlakovou injektážou), sklokeramickými tyčami, mikropilótovým dáždnikom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Razenie v nesúdržných horninách (takmer každý tunel v SR sa razí v sedimentoch alebo metamorfovaných horninách) si vyžaduje rôzne spôsoby zaistenia a stabilizácie čelby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
spôsoby armovania a debnenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri použití liateho betónu na budovanie definitívnej výstuže sa používajú uvedené pracovné operácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
3
spôsoby zabezpečenia prevádzky banských a stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Prevádzka rôznych strojov a zariadení pri razení tunelov - či už mobilných alebo nemobilných, si vyžaduje (podľa ich jednotlivých druhov a účelov použitia) osobitné spôsoby jej zabezpečenia, napr. premiestňovanie nemobilných zariadení, prenášanie, resp. predlžovanie inštalácií pre rôzne médiá, manipulácie so súčasťami zariadenia, prípravu pracovnej plochy, pracovného priestoru a pracovných objektov, prípravu komunikačných trás strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovať prvú pomoc pri pracovných úrazoch, spôsobených rôznymi zdrojmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používanie prostriedkov hygieny práce (ochranné krémy, osobná očista, čistenie pracovných odevov a obuvi), používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (prilba, rukavice, okuliare, štít, kukla, kombinéza, respirátor, chrániče sluchu...), použitie hasiacich prostriedkov na rôzne druhy otvoreného ohňa, bezpečné zhromažďovanie, odvoz a likvidácia nepotrebných hmôt a kvapalín, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné a pracovné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vyhlásenia havarijného poplachu a v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
vytváranie železobetónovej výstuže a stavebných železobetónových celkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Použitie železných armovacích prútov, ich ohýbanie, viazanie a zváranie, budovanie debnení rôznych tvarov a rozmerov, napr. okolo armovacej konštrukcie, použitie hydraulických debnení, využívanie murárskych technológií na odlievanie, spájanie a utesňovanie betónových stavebných prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
použitie hydroizolačných a stabilizačných prvkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborné a technologicky správne používanie jednotlivých častí, prvkov a postupov na hydroizoláciu podzemného diela, použitie striekaného betónu, oceľových výstužných sietí a priehradových nosníkov, hydraulicky upínateľných kotiev, maltových a samozavrtávateľných kotiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
odvodňovanie pracovných priestorov tunela
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Odvádzanie prítokov vôd z odvodňovacích vrtov do odvodňovacej siete, budovanie vodných zdrží, zberných objektov, umiestňovanie hlavných a pomocných čerpadiel, inštalácia odvodňovacích potrubí.
Perspektíva: Aktuálna
3
periodická údržba banských a stavebných strojov a zariadení a pri opravy jednoduchých porúch podľa pokynov od výrobcu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Kontrola funkčnosti jednotlivých častí strojov a zariadení, výmena prevádzkových kvapalín, filtrov a tesnení, odstraňovanie jednoduchých porúch bez potreby asistencie autorizovanej osoby.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca so segmentami betónovej sekundárnej výstuže
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Preprava, manipulácia, umiestňovanie a stabilizácia betónových segmentov sekundárnej (definitívnej) betónovej, železobetónovej, vláknobetónovej výstuže s použitím k tomuto účelu určených prepravných a zdvíhacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
3
inštalácia jednotlivých prvkov primárnej a sekundárnej výstuže podľa technologického postupu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Manipulovanie s priehradovými nosníkmi, KARI sieťami, hydraulicky upínateľnými svorníkmi rôznej dĺžky, hydroizolačnými textíliami, betónovými segmentami a ich inštalovanie na správne miesto podľa technologického postupu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
3
príprava trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonávať funkciu pomocníka strelmajstra, resp. pomocníka vedúceho trhacích prác pri príprave trhacích prác, funkciu hliadky na zaistenie bezpečnostného okruhu, pomocníka na manipuláciu s výbušninami (nakladanie, skladanie, prenášanie).
Perspektíva: Aktuálna
3
práce pri rôznych technológiách razenia tunelov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonávať jednoduchšie aj zložitejšie manuálne pracovné operácie pri rôznych metódach razenia tunelov (vrtno-trhacími prácami - napr. novou rakúskou tunelovacou technológiou, raziacim strojom, raziacim štítom, razenie zmrazovaním a razenie v pretlaku).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
aplikácia vedomostí o vetraní podzemných priestorov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonávať práce na budovaní vetracích sietí, vetracích oddelení, vetracích objektov (dverí, závesov, vetracích mostov), vetracích ťahov (vetračkových línií) zabezpečujúcich distribúciu čerstvých a opotrebovaných vetrov, práce na umiestnení hlavných, výpomocných a separátnych ventilátorov.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie rôznych stabilizačných metód a prvkov pri razení tunela v nesúdržných horninách
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V závislosti od stupňa nesúdržnosti nadložia používať rôzne metódy a prvky na zaistenie stability čelby tunela tak, aby sa umožnil ďalší bezpečný postup razenia a zabránilo pádu horniny do pracovného priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha banských a stavebných strojov a zariadení používaných pri razení tunelov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Bezpečne obsluhovať raziaci stroj, raziaci štít, tunelový bager, vrtný voz, dumper, betónové čerpadlo, čelný kolesový nakladač, zariadenia na striekanie betónu, manipulátor, hydraulické plošiny, debniace zariadenie, betónovací finisher, vodné čerpadlo, kompresor, ventilátor, stavebné stroje a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.