Montážny pracovník vo výrobe obuvi

Montážny pracovník vo výrobe obuviMontážny pracovník vo výrobe obuvi montuje obuv podľa presne stanovených postupov. Prevažne ručne alebo s použitím príslušných prípravkov, náradia a zariadení umiestňuje, zostavuje, spája a montuje zvršky obuvi s podošvami a s inými komponentmi na finálne produkty a kontroluje, čistí alebo ich balí. Taktiež ako obsluha špeciálnych strojov a zariadení zabezpečuje úpravu komponentov a polotovarov pred samotnou montážou obuvi. Súčasťou práce sú aj manuálne činnosti bez nároku na špecifickú kvalifikáciu. Pri práci využíva pracovník inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1644/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8219
SK ISCO-08
8219002
ESCO
2653
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8219002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby gumárenských výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby práce so zobrazovacími jednotkami pri obsluhe robotických zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Postupy pri montáži obuvi, vrátane strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv obuvi a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
3
metódy a postupy konečnej úpravy obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Automatizácia dokončovacích procesov
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby komponentov a polotovarov pre obuvnícku výrobu - zvrškové a spodkové komponenty a polotovary.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
metódy a postupy spájania spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy nastavovania, ošetrovania a základnej údržby strojov a zariadení vo vysekávacej dielni
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy kontroly a opravy chýb obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality montážnych operácií, opraviteľné vady a postupy opráv.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lepenia, materiály a úprava povrchov pred lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická a výrobná dokumentácia pri montážnych operáciách v rámci výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ekologické aspekty výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca s výrobnou a technickou dokumentáciou pri montážnych operáciách v rámci výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Technologické inovácie strojného vybavenia
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
finalizácia hotovej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vkladanie stielok, šnúrok, výplní, aplikácia ozdobných prvkov, značenie, piktogramy, balenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
príprava a úprava styčných plôch zvrškovej a spodkovej časti obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Značenie, brúsenie, frézovanie, nanášanie a aktivácia lepidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
pripevňovanie medzipodošiev, podošiev, podpätkov k zvrškovej časti
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Strojné prišívanie alebo prešívanie, prilepenie, tepelné natavenie, zalisovanie, pribíjanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava spodkových častí obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Frézovanie, obrusovanie tvaru a obvodov podošiev a podpätkov, príprava styčných plôch, dofarbenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, zhotovenie, tvarovanie a zapracovanie vystužovacích dielcov a súčastí do obuvníckych a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava vzhľadu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Aplikácia povrchovej úpravy, leštenie, špeciálna úprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava obuvi, koženej galantérie, úprava vzhľadu opraveného výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Oprava vád obuvi po montážnych operáciách.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a základná údržba strojov a zariadení vo vysekávacej dielni na výrobu komponentov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lisovanie gumovej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Drásanie napínacej záložky, úprava podošiev, lepenie a zalisovanie podošiev, príprava a pripájanie podpätkov (lepenie, pribíjanie).
Perspektíva: Aktuálna
3
kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne využívanie surovín, materiálov a energií pri výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
práca so zobrazovacími jednotkami pri obsluhe robotických zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.