Strojník ťažného stroja v bani

Strojník ťažného stroja v baniStrojník ťažného stroja v bani obsluhuje ťažný stroj pri doprave vyťaženej rúbaniny z bane na povrch. Dopravuje materiál pre potreby banskej prevádzky z povrchu do bane a dopravuje zamestnancov do podzemia a z podzemia v zmysle stanoveného harmonogramu. Vykonáva montážne práce a obsluhu strojov. Podieľa sa na základnej údržbe a pravidelných bezpečnostných prehliadkach ťažného stroja.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1643/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKStrojník ťažného stroja
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Úprava Slovenského banského úradu č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy v znení neskorších úprav Slovenského banského úradu
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie v zmysle úpravy Slovenského banského úradu č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy v znení neskorších úprav Slovenského banského úradu
Poznámka: Potvrdenie obvodného banského úradu o absolvovaní skúšky podľa § 10 úpravy SBÚ č. 5/1983.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax 6 mesiacov sa vyžaduje u zamestnancov vyučených v strojnom alebo elektrotechnickom odbore, alebo absolventov priemyselných škôl strojného alebo elektrotechnického smeru. Platí to pre veľké ťažné zariadenia s rýchlosťou nad 6 m/s. Pri ťažných zariadeniach s rýchlosťou najviac 6m.s-1 ( malé ťažné zariadenie) sa nepožaduje vyučenie v strojnom alebo elektrotechnickom odbore, pokiaľ zamestnanec pracoval najmenej 1 rok pri prevádzke ťažného zariadenia (t.j. prax 12 mesiacov).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Úprava Slovenského banského úradu č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy v znení neskorších úprav Slovenského banského úradu
ISCO-08
8111
SK ISCO-08
8111003
ESCO
2511
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08
CPA 2015
B05,B07,B08
Príslušnosť k povolaniu
8111003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva súvisiaca s výkonom funkcie strojníka
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pravidelne vždy po dvoch rokoch musí strojníkov preskúšať skúšobná komisia organizácie zo znalostí príslušných ustanovení úpravy SBÚ 5/1983, pracovných pravidiel pre strojníkov ťažných strojov a zariadenia ťažných strojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia o jazde na lane, výnimočných jazdách, prehliadok ťažného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
spôsoby dopravy pracovníkov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Do podzemia a z podzemia.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby starostlivosti o dopravné zariadenia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V baníctve.
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravný poriadok v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy ťažobných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia práce strojníka ťažobného stroja
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby posudzovania a sledovania správneho chodu a režimu ťažného stroja
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
predpisy a pravidlá na obsluhu vyhradených technických zariadení pri zvislej doprave
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby riadenia ťažného stroja
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Podľa harmonogramu dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
3
spôsoby starostlivosti o strojné zariadenie v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Strojník ťažného stroja v bani má základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
kontrola funkčnosti brzdného systému a zabezpečovacích zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie správneho chodu a režimu ťažného zariadenia, dodržiavania rýchlosti, rozjazdu a zastavenia stroja
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola ťažného zariadenia v stanovenom rozsahu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Denné vykonávanie prehliadok.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie zápisov do knihy prehliadok ťažného stroja
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vykonávanie montážnych prác v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie jednoduchých údržbárskych činností na ťažných zariadeniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení (vrátane manipulácie) v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Obsluhuje stroje a zariadenia banských prevádzok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
3
ovládanie návestných a signalizačných zariadení, reagovanie na signály
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V bani.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
vykonávanie zaisťovacích a skúšobných jázd dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonáva sa podľa potreby.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
operatívne rozhodovanie pri mimoriadnych situáciách v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zvládanie nehodových udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.