Lamač

LamačLamač dobýva, razí horizontálne a vertikálne banské diela, vykonáva vŕtacie, ramovacie práce v podzemí, vykonáva strelmajstrovské práce, obsluhuje a udržiava raziacu plošinu a obsluhuje banské bezkoľajové mechanizmy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1641/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky na samostatnú obsluhu dobývacieho alebo raziaceho stroja a banského bezkoľajového stroja podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 3)
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.
ISCO-08
8111
SK ISCO-08
8111004
ESCO
2515
SK NACE Rev. 2
B08,C23
CPA 2015
B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
8111004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické zariadenia v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce strojníka dobývacích strojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia práce strojníka vrtných súprav
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce skladníka banských trhavín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce vodiča banských mechanizmov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačno-komunikačné technológie pre komunikáciu osôb v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Problém šírenia vĺn, ale aj medzi strojmi a obsluhou pri diaľkovom riadení, využívanie PC pri riadení strojov obsluhou, kontrola strojov ale aj možnosti IoT, ak sa jedná a statické zariadenia - čerpacie stanice, ventilátorové stanice, ...
Perspektíva: Aktuálna
3
virtuálna a robotická podpora v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Bezpečnostné predpisy pre obsluhu zariadení - elektrohydraulických.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie a inštalácia odpaľovacieho vedenia a zariadenia pri trhacích prácach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržbárske a opravárenské práce na strojoch a strojných zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Bežná údržba strojov a zariadení pri ťažbe.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a servisné zásahy v rámci povolených oprávnení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Opravy strojov a zariadení pri ťažbe.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pribierka počvy (spodná časť banského diela) a bokov banského diela, výmena výstuže.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber vhodnej výbušniny na jej použitie pri trhacích prácach v banskom prostredí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení v hutníctve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Obsluha strojov a zariadení pri ťažbe v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
3
razenie horizontálnych a vertikálnych banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha odvetrávacích zariadení v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na vykonávanie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca so zobrazovacími jednotkami pri obsluhe robotických zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
práca so zobrazovacími jednotkami pri ťažbe a úprave surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládanie strojov s využitím monitorov a joystickov, diaľkové ovládanie strojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diaľkové ovládanie strojov a zariadení na vŕtanie, razenie a odťažbu suroviny
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrtné vozy, nakladače, prepravníkové nakladače a prepravníky - do budúcna aj pomocné stroje ako napr. vysokozdvižné vozíky alebo aj drony.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie skupiny zamestnancov na pracovisku ako predák
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Riadi pridelenú skupinu zamestnancov ako predák.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.