Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín

Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovínPomocný pracovník pri úprave nerastných surovín vykonáva pomocné práce pri obsluhe strojno-technologického zariadenia. Realizuje aj prípravné, obslužné a manipulačné práce pri úprave nerastných surovín. Popritom vykonáva aj čistiace a upratovacie práce.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1639/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKÚpravár
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9311
SK ISCO-08
9311004
ESCO
2885
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
9311004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na čistenie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia a údržby nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: obsluha vysokozdvižných vozíkov
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie bežných upratovacích pomôcok a prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba strojov a zariadení v rámci autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení, výrobných liniek a pod., používaných v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. drvičov, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.