Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia

Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporeniaAdministratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia nahráva zmluvy, zmluvnú dokumentáciu a žiadosti sporiteľov na zmeny, resp. výplaty z uzavretých zmlúv. Vykonáva korektúry v dátach, uložených v online systémoch správcovskej spoločnosti. Komunikuje so spotrebiteľmi a rieši ich reklamácie. V súvislosti s posielaním a získavaním informácií do centrálneho registra sporiteľov zabezpečuje komunikáciu so Sociálnou poisťovňou. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia zodpovedá za tlač a zabezpečenie fyzickej, prípadne elektronickej distribúcie príslušnej korešpondencie k správe zmlúv. Metodicky podporuje pracovníkov pobočiek pri činnostiach správy zmlúv a pracovníkov obchodnej služby zabezpečením distribúcie informácií relevantných k činnostiam oddelenia. K rozsahu pôsobnosti patrí aj dedičská agenda, t. j. spracovávanie žiadostí o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1628/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENPensions administrator
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4312
SK ISCO-08
4312004
ESCO
241
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
4312004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia so sporiteľmi vo vzťahu k zmluvám a osobným dôchodkovým účtom sporiteľov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vykonávania úkonov v dedičskom konaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
správa príspevkov starobného dôchodkového sporenia a činnosti vyplývajúce zo správy osobných dôchodkových účtov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Nahrávanie zmlúv sporiteľov v oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia a spracovávania registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
základné poznatky v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výplat pozostalosti z osobného dôchodkového účtu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a spracovanie registrov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Registrov sporiteľov v oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zmene výšky a zániku na dôchodkovú dávku a jej výplatu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie agendy vyplácania dôchodkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: S oddelením prevádzky zodpovednej za správu zmlúv o sprostredkovaní SDS a za procesy súvisiace so spracovaním provízií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyraďovanie, skartácia neaktuálnych dokumentov/záznamov v zmysle platnej legislatívy a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tlač a distribúcia príslušnej korešpondencie relevantnej k správe zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie v konaní o dedičstve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti starobného dôchodkového sporenia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.