Strechár

StrechárStrechár vykonáva diagnostiku, montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie všetkých druhov strešných krytín, strešných plášťov a strešných konštrukcií plochých, šikmých a vegetačných striech. Má vedomosti a zručnosti na ručné a strojové opracovávanie dreva, kovov, hydroizolačných a iných materiálov používaných pri prácach na streche. Má vedomosti o montážnych postupoch izolovania konštrukcií striech hydroizoláciami, tepelnými izoláciámi a nadkrokvovom zateplení. Orientuje sa v navrhovaní skladby strešných konštrukcií, strešných plášťov, klampiarskych konštrukcií a posudzuje vhodnosť navrhovaných materiálov. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska na streche, vyberá vhodné pracovné postupy pre práce vo výškach. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Strechári sa uplatňujú v stavebných dodávateľských organizáciách, alebo ako SZČO pri reali...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
1615/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7121
SK ISCO-08
7121000
ESCO
2141
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7121000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: E-learning, online kurzy, systémy pre riadené učenie, diskusné fóra, e-booky.
Perspektíva: Aktuálna
3
klampiarska technológia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborné výkresy, technické náčrty.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy pozemných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Skladby strešných konštrukcií a strešných plášťov plochých a šikmých striech.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Materiály používané pri zhotovovaní strešných konštrukcií (krov, plášť, podhľad...), vrátane izolačných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné krytiny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zhotovovanie striech. Využitie vedomostí na ploché a šikmé strechy, vrátane doplnkového sortimentu. Poznanie ich materiálov, tvarov, spôsobov ich povrchových úprav, použitia, montáže a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tesárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pokrývačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na zhotovovanie strešných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: So zameraním na navrhovanie a zhotovovanie striech.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby konštrukcie a montáže strešných okien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre strechy.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá pokrývačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pasívne stavby
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické tepelné izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Eko minerálna vlna, drevovláknité izolácie, konopné izolácie a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne konfigurátory vhodnej skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá na navrhovanie a zhotovovanie striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov. Čítanie technickej dokumentácie súvisiacej s realizáciou strešných plášťov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad BOZP a PO, vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
3
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získavanie potrebných dát z 3D modelu, mračna bodov a evidencia výstavby v 4D a 5D.
Implementáciou BIM metódy vo výstavbe je možné v praxi vygenerovať: SQL databázu trvania činností, ktorá sa ďalej použije pri tvorbe normohodín práce (časových výkonov); automatické denné reporty finančných nákladov vo formáte PDF; automatické denné reporty plnenia termínov vo formáte PDF; automatické reporty čerpania časového fondu a financií pre danú stavebnú činnosť (grafy, diagramy); sumarizácia komplexnej evidencie činností vykonaných na stavbe (detailný automatizovaný stavebný denník).
Perspektíva: Budúca
3
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie tesárskych strešných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Krov, debnenie, latovanie, pomocné tesárske konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž strešných okien a strešných výstupov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a opravy izolácií strešného plášťa
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a opravy strešných fólií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie opatrení na predchádzanie tepelných mostov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strešných krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Strešné krytiny na ploché a šikmé strechy každého druhu.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie klampiarskych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečné presuny stavebných materiálov, ich bezpečné skladovanie na stavenisku a uloženie na strechách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využitie vhodných materiálov s protipožiarnymi vlastnosťami pri zatepľovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
3
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.