Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Strechár

StrechárStrechár vykonáva diagnostiku, montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie všetkých druhov strešných krytín, strešných plášťov a strešných konštrukcií plochých, šikmých a vegetačných striech. Má vedomosti a zručnosti na ručné a strojové opracovávanie dreva, kovov, hydroizolačných a iných materiálov používaných pri prácach na streche. Má vedomosti o montážnych postupoch izolovania konštrukcií striech hydroizoláciami, tepelnými izoláciámi a nadkrokvovom zateplení. Orientuje sa v navrhovaní skladby strešných konštrukcií, strešných plášťov, klampiarskych konštrukcií a posudzuje vhodnosť navrhovaných materiálov. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska na streche, vyberá vhodné pracovné postupy pre práce vo výškach. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Strechári sa uplatňujú v stavebných dodávateľských organizáciách, alebo ako SZČO pri reali...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
1615/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7121
SK ISCO-08
7121000
ESCO
2141
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7121000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: E-learning, online kurzy, systémy pre riadené učenie, diskusné fóra, e-booky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
klampiarska technológia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborné výkresy, technické náčrty.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy pozemných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Skladby strešných konštrukcií a strešných plášťov plochých a šikmých striech.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Materiály používané pri zhotovovaní strešných konštrukcií (krov, plášť, podhľad a pod.), vrátane izolačných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
strešné krytiny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zhotovovanie striech. Využitie vedomostí na ploché a šikmé strechy, vrátane doplnkového sortimentu. Poznanie ich materiálov, tvarov, spôsobov ich povrchových úprav, použitia, montáže a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tesárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pokrývačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na zhotovovanie strešných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy, predpisy, technické listy a návody. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
Odvetranie strešných konštrukcií a triedy tesnosti podstrešia
3
spôsoby konštrukcie a montáže strešných okien
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizované vetranie budov
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre strechy. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
pravidlá pokrývačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pasívne stavby.
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické tepelné izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Eko minerálna vlna, drevovláknité izolácie, konopné izolácie a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne konfigurátory vhodnej skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
3
pravidlá na navrhovanie a zhotovovanie striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
3
postupy diagnostiky a detekcie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
metódy vykonávania a inštalácie izolácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Izolácia s TPO a EPDM fóliami
3
elektronický stavebný denník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3
fotovoltaické a solárne panely
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nadkrokvové zateplenie
3
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov. Čítanie technickej dokumentácie súvisiacej s realizáciou strešných plášťov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Odvetranie strešných konštrukcií a triedy tesnosti podstrešia
3
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad BOZP a PO, vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Digitálna evidencia o pokroku prác, vrátane odpracovaného času, nedorobkov, porúch a podmienok na stavenisku
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
digitálna konfigurácia strešných plášťov a posúdenie vhodného návrhu skladby strechy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Konfigurátor skladby strechy
3
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie a vyhodnocovanie procesov a meraní v kontrole kvality v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pre identifikovanie porúch strešných plášťov pomocou elektroprístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch strešných krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Merania a nedeštruktívna detekcia zatekania striech
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie tesárskych strešných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Krov, debnenie, latovanie, pomocné tesárske konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž strešných okien a strešných výstupov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizované vetranie budov
3
montáž a opravy izolácií strešného plášťa
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Izolácia s TPO a EPDM fóliami
3
montáž a opravy strešných fólií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie opatrení na predchádzanie tepelných mostov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nadkrokvové zateplenie
3
montáž vegetačných (zelených) striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
3
ovládanie montážnych postupov na osadenie fotovoltaických a solárnych panelov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
3
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strešných krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Strešné krytiny na ploché a šikmé strechy každého druhu.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie klampiarskych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečné presuny stavebných materiálov, ich bezpečné skladovanie na stavenisku a uloženie na strechách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
3
využitie vhodných materiálov s protipožiarnymi vlastnosťami pri zatepľovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
získanie geometrických údajov stavby a ich konverzia do digitálneho 3D modelu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
3
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.