Korytár (výrobca dlabaného riadu)

Korytár (výrobca dlabaného riadu)Korytár (výrobca dlabaného riadu) vyrába dlabaný riad, korýtka, vahany, varešky, lyžice a ďalšie výrobky z dreva. Pozná tradíciu spracovania a výroby z dreva, pozná druhy dreva a ich využitie na rôzne úžitkové predmety. Odborne spracováva a opracováva drevo rúbaním, kresaním, dlabaním a ďalšími rezbárskymi úkonmi. Využíva technologické postupy korytárskej výroby. Vyberá a používa vhodný materiál a pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Najčastejšie spracováva mäkké dreviny, napríklad: topoľ, osika, vŕba alebo lipa. Odborne realizuje finálnu úpravu výrobku a povrchovú úpravu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
16019/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7317
SK ISCO-08
7317003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7317003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sortiment výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Korytá, dlabaný riad, misky, lyžice, atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné nástroje a pomôcky na spracovanie, opracovanie a úpravu dreva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy, použitie a základná údržba nástrojov a pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
2
prípravky, materiály na ošetrenie dreva a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technologické postupy opracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Tvarovanie osekaním, dlabaním, vyhladenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
technológia výroby dlabaných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
charakteristika ľudovej umeleckej výroby
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Korytárska výroba.
Perspektíva: Aktuálna
2
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dlabaný riad.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby balenia a skladovania korytárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania a ošetrovania materiálu na výrobu korytárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba postupu práce a spôsobu spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
kontrola a posúdenie kvality výrobku z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Prípadná korekcia nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
výber a posúdenie vhodnosti materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rôzne druhy dreva, ich vlastnosti a spôsoby využitia.
Perspektíva: Aktuálna
2
výber a použitie pracovných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
ručné opracovanie a príprava dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručná výroba drevených dlabaných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi.
Perspektíva: Aktuálna
2
konečná a povrchová úprava výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Bielenie, voskovanie, nanášanie tmelov.
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.