Výrobca predmetov zo šúpolia

Výrobca predmetov zo šúpoliaVýrobca predmetov zo šúpolia vyrába úžitkové a dekoračné predmety zo šúpolia, ako napr. tašky, košíky, sandále, šúpoľové bábiky a doplnky, podložky, nádoby, ozdoby a pod. Ovláda postup zberu šúpolia a jeho spracovanie. Pozná prírodné pletiarske materiály a techniky. Na výrobu predmetov zo šúpolia používa špecifické náradie a pracovné pomôcky. Využíva znalosti z oblasti ľudovej výroby a vytvára nové vzory výrobkov, rozširuje sortiment výrobkov zo šúpolia a zavádza inovačné techniky a technológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
16016/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠúpoliar
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7317
SK ISCO-08
7317004
ESCO
2325,2328
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7317004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a charakteristika figurálnych kompozícií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
technologické postupy výroby výrobkov zo šúpolia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a charakteristika výrobkov zo šúpolia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technika stáčania šúpolia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. tenkostáčanie, hrubostáčanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy výroby z prírodných materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. slama, pálka, korienky.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri zbere, ošetrení a skladovaní prírodného materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy prírodných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
charakteristika ľudovej umeleckej tvorby a výroby zo šúpolia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné nástroje a pomôcky v rámci výroby predmetov zo šúpolia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Použitie, základná údržba.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
výber a použitie vhodného materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu remeselnej výroby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
kontrola a posudzovanie kvality diela
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie nových vzorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie výtvarného a konštrukčného zámeru výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
ručné vyrábanie úžitkových a dekoračných predmetov, figúrok a ozdôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konečné a povrchové upravovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zbieranie, skladovanie a pripravovanie prírodného materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Šúpolie a ďalšie prírodné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.