Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

IKT konzultant

IKT konzultantIKT konzultant vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé a koncepčné činnosti v oblasti navrhovania a rozvoja informačných a komunikačných systémov v organizácii. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja a optimalizácie využitia počítačov na podporu riadiacich, informačných a komunikačných systémov podľa vybavenia a potrieb užívateľov. Zabezpečuje vývoj nových a zásadné úpravy existujúcich informačných systémov a ich častí, nastavovanie, testovanie a implementáciu IKT systémov, softvéru a hardvéru podľa schválených špecifikácií v projektoch a v hardvérových štúdiách. V úlohe konzultanta môže vstupovať do projektov a aktivít, ktoré si vyžadujú monitorovanie stavu prevádzky, identifikáciu problémov s IKT, riešenia a hľadanie nerutinných prostriedkov na opravu stavu daného prvku informačnej techniky či počítačových sietí. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. Ako člen širšieho tímu sa zúčastňuje na aktivitách získavania p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
16006/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKIT obchodny konzultant
SKSystémový konzultant
SKSoftvérový konzultant
SKHardverový konzultant
SKAplikačný konzultant
SKPredpredajný konzultant
ENICT consultant
ENICT adviser
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad (ale nie výlučne) ITIL v4 Expert, TOGAF v9 Certified, COBIT a pod.

Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Certified DevOps Engineer (Microsoft, AWS a pod.), Certified Engineer for Docker, Kubernetes alebo ekvivalentné, Continuous Delivery Ecosystem Foundation or Site Reliability Engineering Foundation (DevOps Institute), LPIC-OT DevOps Tools Engineer, alebo ekvivalentné.

Certifikácia v oblasti vývoja a testovania softvérových produktov a riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: DevOps Foundation, Continuous Testing Foundation (DevOps Institute), Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure DevOps Professional, Azure Integration and Security, prípadne ekvivalenty ako AWS DevOps Engineer a pod.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon povolania IKT konzultanta sa odporúča mať prax v IT, konkrétne v oblasti vývoja riešení, zákazníckych či podnikových aplikácií, platforiem či používateľských rozhraní, napr. na pozíciách ako softvérový vývojár, systémový inžinier a/alebo analytik.
ISCO-08
2511
SK ISCO-08
2511001
ESCO
908
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2511001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť základných štandardov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia, organizovania a koordinovania zložitých procesov a systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a dokáže pri svojej práci využiť metódy a techniky modelovania organizačných procesov (napr. v jazykoch UML, BPL a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
prehľad v metódach riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná terminológiu, pravidlá, základné rituály a ich roly pri vývoji nového produktu, dokáže pracovať v agilnom tíme, využívajúc agilné metódy a techniky, najmä Scrum v kontexte vývoja IKT riešenia.
Perspektíva: Budúca
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník sa oboznamuje s pokrokmi v oblasti algoritmov, metód a techník umelej inteligencie, strojového učenia, dátovej analýzy a v budúcnosti bude identifikovať možnosti rozšírenia existujúcich alebo dizajnu nových softvérových riešení s prvkami umelej inteligencie. Oboznamuje sa s možnosťami ponúkanými pilotnými aplikáciami v oblasti umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná základné metódy, techniky a postupy tvorby softvérových riešení na báze komponentov, platforiem a aplikačných balíkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy konfigurácie sieťových parametrov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
terminológia z oblasti počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná základnú terminológiu z oblasti počítačových sietí a ich bezpečnosti a je schopný zhodnotiť potrebu rôznych sieťových a online komponentov v navrhovanom riešení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Serverless computing
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Digitálne ekosystémy
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Rozšírený človek / Augmented human
Serverless computing
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Cloud computing / výpočty v cloude
7
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a využíva metódy a techniky modelovania systémov a riešení (napr. objektovo orientované, UML a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky vývoja a integrácie softvérových komponentov do rozsiahlejšieho celku
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je expertom na výber, vyhodnotenie a integráciu rôznych softvérových komponentov a modulov do aplikačného celku. Pozná rôzne architektúry na integráciu (služby, udalosti, procedúry) a dokáže vhodne voliť a argumentovať svoju voľbu pred zákazníkom ako aj vývojovým tímom.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a techniky technického dozoru a poradenstva pre projekty, identifikácie a riadenie rizík súvisiacich s vývojom a nasadením softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti koncepčného charakteru potrebné pri pôsobení ako poradca a technický dozor smerom k vývojovému tímu a tiež smerom k zákazníkovi. Pozná metódy a postupy identifikácie rizík, klasifikácie rizík a prispieva k odstraňovaniu rizík spolu s inými relevantnými rolami.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zmien špecifikácie softvérového systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy a procesy pre riadenie zmien v špecifikácii požiadaviek a funkcionality softvérovej aplikácie. Môže pôsobiť ako zadávateľ alebo hodnotiteľ navrhovaných zmien softvéru a to smerom k vývojovému tímu ako aj zákazníkovi.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
7
postupy analýzy integrity softvérového riešenia a štandardy testovania softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy, techniky a rôzne spôsoby hodnotenia integrity, kvality a výkonnosti softvérovej aplikácie. Na funkčnej úrovni dokáže zvoliť vhodné metódy, prípadne dokáže navrhnúť, rozvinúť, konfigurovať existujúcu metódu.
Perspektíva: Aktuálna
6
platformy softvérových riešení a technické štandardy vývoja softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má široké prehľadové znalosti v odbore IKT, na funkčnej úrovni a úrovni rozhraní (API) rozumie rôznym softvérovým platformám a dokáže ich zahrnúť do svojho riešenia.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
6
terminológia z oblasti teórie systémov, teórie algoritmov a informatiky
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má hlboké znalosti v oblasti teórie systémov, rozoznáva a vytvára modely pre daný softvérový systém/aplikáciu, navrhuje a zlepšuje algoritmy pre riešenie čiastkových problémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
7
terminológia, funkcie, úlohy a prostriedky z oblasti operačných systémov (OS), databáz a aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má rozsiahle poznatky týkajúce sa štruktúry a fungovanie rôznych IKT prvkov, pozná ich históriu, rozdiely a najmä optimálne oblasti využívania špecifických prvkov v kontexte zákazníckych potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy návrhu a konfigurácie OS na klientskej stanici, serveri či klastri
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
7
metódy získavania požiadaviek klienta a zabezpečenie riešenia vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri rešpektovaní požiadaviek a záujmov klienta, jedinec moderuje stretnutia so zástupcami zákazníka a použitím vhodných metód rozhovoru, pohovoru, dotazníkov a pod. získava a objasňuje si požiadavky zákazníka na požadovaný softvér, aplikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy inštalácie jednotlivých aplikácií alebo softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia z oblasti virtuálnych výpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník rozvíja a rozširuje si svoje vedomosti najmä smerom k virtuálnej infraštruktúre (IaaS) alebo platformám (PaaS) a do budúcna by mal byť schopný dizajnovať softvérové produkty plne využívajúce výhody týchto platforiem (škálovateľnosť, flexibilita, odolnosť a pod.).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a techniky, ktoré mu umožnia riešiť neznáme situácie, pristupovať k problémom systematicky a analyticky. Dokáže tiež viesť k inžinierskemu prístupu aj iných členov tímu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná a dodržiava zásady bezpečnosti práce a je schopný ich aplikovať do navrhovaného IKT riešenia, najmä v oblasti ergonómie, používateľskej skúsenosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepčných a strategických zámerov a pozičných dokumentov v oblasti duševného vlastníctva - autorského práva a s ním súvisiacich práv
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník bude čím ďalej viac potrebovať zručnosti aj v riadení softvéru ako duševného vlastníctva a s tým spojenými metódami, princípmi, štandardmi.
Perspektíva: Budúca
7
systémová analýza, sotfvérová analýza a spracovanie technologických, podnikateľských a technických požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným analytikom je schopný vykonať systémovú analýzu situácie, due diligence a iné vhodné analýzy (SWOT, STEP a pod.) v prostredí klientskej organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, návrh a popis dátových rozhraní medzi subsystémami navrhovaného riešenia podľa konkrétneho zadania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník vytvára vhodné modely navrhovaného riešenia, využíva vhodné rozhrania (napr. webové služby, XML, XSD, OWL a pod.) na dátovú výmenu medzi modulmi softvéru a/alebo externými prvkami. Dokáže vytvoriť dokumentáciu popisujúcu dátové rozhrania a toky pre aktuálne, prípadne novo navrhované IKT riešenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Digitálne ekosystémy
Rozšírený človek / Augmented human
7
monitoring a diagnostikovanie prevádzky operačných systémov a počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a dokáže využívať rôzne dostupné nástroje a postupy, ktoré je možné využívať v integrovanom riešení pre špecifického zákazníka. Dokáže vhodne voliť, vyberať a zdôvodniť výber nástroja pre monitorivanie, diagnostiku a/alebo riadenie prevádzky IKT systémov v kontexte špecifického zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný sa zúčastňovať a pracovať v rámci agilných rituálov (review, retrospektíva, plánovanie aktivít a pod.) najmä s využitím metód a techník Scrum a Scrumban.
Perspektíva: Budúca
7
poskytovanie integrovaných pohľadov na informačný systém, vrátane návrhu integrovanej architektúry informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti týkajúce sa udržiavania a riadenia životného cyklu zákazníckych požiadaviek na IKT riešenie. Rovnako je schopný robiť návrh, prezentáciu a obhajobu technickej architektúry softvérového riešenia, vrátane silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození z toho vyplývajúcich.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie inteligentných inštalácií a integrácia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
tvorba a správa virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má zručnosti v používaní rôznych virtuálnych nástrojov, riešení a platforiem a dokáže ich vysvetliť a nasadiť v kontexte špecifickej klientskej organizácie, projektu či problému.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie a poskytovanie konzultácií a poradenstva zákazníkom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným analytikom dokáže koordinovať a prispievať k technicko-funkčno-koncepčnej analýze požiadaviek zákazníka na IKT riešenie a/alebo aplikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie odborného poradenstva používateľom, konzultačné činnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálne ekosystémy
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Serverless computing
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
7
inštalácia a konfigurácia IKT zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
návrh, inštalácia a konfigurácia serverov a OS
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Serverless computing
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
inštalácia hardvéru, vrátane jeho obnovenia a uvádzania do prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
koučing a aktívna participácia na zvyšovaní kompetencií pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti koučingu kolegov a tímu v oblastiach svojej kompetencie a/alebo príbuzných oblastiach a využívať techniky pre efektívnu odbornú komunikáciu a moderovanie tímových aktivít.
Perspektíva: Budúca
7
koordinácia čiastkových úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, implementáciou a nasadením informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže deliť komplexnú úlohu na časti a koordinovať čiastkové návrhy v spolupráci s vývojovým a inžinierskym tímom.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia aktivít pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.