Špecialista riadenia polygrafickej výroby

Špecialista riadenia polygrafickej výrobyŠpecialista riadenia polygrafickej výroby vytvára operatívne plány pre jednotlivé fázy polygrafickej výroby a zabezpečuje ich plnenie riadiacou, koordinačnou a kontrolnou činnosťou. Tvorí operatívne plány produkcie na rôzne časové obdobia a plány opráv strojov a zariadení. Riadi plynulý a efektívny chod výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke. Kontroluje plnenie plánov a hospodárskych ukazovateľov. Vypracováva príslušnú dokumentáciu a podklady na vyhodnotenie plnenia plánovaných ukazovateľov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1539/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci výroby
SKVedúci operatívneho plánu
DEProduktionsleiter
ENProduction manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon povolania je podmienkou absolvovanie praxe vo výrobnom podniku s polygrafickým zameraním na úseku výroby.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141026
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
2141026

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy riadenia a optimalizácie orientované na polygrafickú výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač, tlač z výšky.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technológia: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dôraz na výkonové a kapacitné parametre strojov a zariadení a ich technické obmedzenia s ohľadom na použité materiály a náročnosť spracovania produktu.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu.
Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy kontroly s hlavným dôrazom na časovú náročnosť pre potreby plánovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskych jednotiek na všetkých stupňoch riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia. Optimálne využívanie výrobných kapacít a ľudských zdrojov na pracoviskách polygrafickej výroby. Plnohodnotné využívanie polygrafických výrobných a plánovacích softvérov (napr. Navision-PrintVis, EFI, HiFlex, Cicero, SisTrade, Optimus, S-Plan...).
Perspektíva: Aktuálna
7
nové technológie, technologické zariadenia a postupy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Oboznámenie sa s novými strojnými zariadeniami a na to nadväzujúcimi technologickými postupmi.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Návrhy zmien a optimalizácie technologických postupov, riadenia kvality na každom úseku polygrafickej výroby, úspory materiálov, technickej práce a energií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Plány vnútropodnikovej kontroly v rôznych fázach výroby. Plány auditov alebo požiadaviek zákazníkov byť prítomní pri výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pre polygrafickú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Na základe podkladov a požiadaviek úseku údržby.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba návrhov nových výrobných postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s oddelením technológie a ďalších organizačných jednotiek podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
zber a distribúcia informácií o riadení polygrafickej výroby, vyhodnocovanie účinnosti plánovania
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Pravidelné vyhodnocovanie a porovnávanie hlásení z výroby voči plánovaným výkonom.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia operatívnych plánov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola spotreby materiálov a energií, optimálneho využívania výrobných kapacít, plnenia výkonových noriem, prijatých nápravných opatrení. Kontrola dodržiavania kvality, časových noriem jednotlivých fáz výroby, dochádzky a plnenia pracovných úloh podriadených.
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia príčin neplnenia plánov, návrhy opatrení na elimináciu resp. odstránenie nedostatkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a spracovávanie prevádzkovej dokumentácie polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: S maximálnym využitím dostupného výrobného softvéru.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia nových technologických postupov a riešení v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri investičných návrhoch na nákup nových strojov a zariadení.
Zakomponovanie nových strojov, zariadení a technologických postupov v riadení a plánovaní výroby podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Riadenie technologických postupov v polygrafickej výrobe. Riadenie plynulého a efektívneho chodu výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke s použitím dostupných informačných technológií a riadiacich programov pre výrobné procesy. Tvorba operatívnych plánov výroby na rôzne časové obdobia, plánov opráv strojov, čiastkových operatívnych plánov podriadených organizačných jednotiek. Zostavovanie operatívnych plánov na základe dohodnutých zákaziek, kontraktov, harmonogramu odbytu, kapacitných možností jednotlivých pracovísk, technického a technologického vybavenia a termínov subdodávok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
dispečerské riadenie polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Proces riadenia výroby, ktorý nasleduje po stanovení operatívneho plánu. Zabezpečenie náhradných riešení v prípade kolízie plánu so skutočnosťou. Riešenie opakovania výroby v prípade reklamácie alebo vzniku nezhodného produktu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náhradného riešenia v prípade kolízie plánu so skutočnosťou v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia výrobných, operatívnych a prevádzkových plánov s ostatnými úsekmi polygrafickej výroby, vrátane vonkajších kooperácií
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.