Kamenár

KamenárKamenár opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom priemysle. Kamenár vykonáva kamenárske práce spojené s ručnou alebo strojovou úpravou a spracovaním prírodného a umelého kameňa, polotovarov a výrobkov delením (napr. rezaním štiepaním, lámaním), opracovaním a povrchovou úpravou kameňa (napr. leštením, bosovaním, lemovaním, pretĺkaním, zrnovaním, sekaním, hrotovaním). Vykonáva údržbu a povrchové úpravy dekoračných a úžitkových výrobkov z kameňa, zhotovuje profily a nápisy, osádza a špáruje kamenné bloky a diely, obklady stavieb (vnútorné a vonkajšie). Je schopný pripraviť podklad a konštrukcie, na ktoré sa budú osádzať výrobky z kameňa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
15309/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7113
SK ISCO-08
7113000
ESCO
2128
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7113000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na opracovanie kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pracovné pomôcky na opracovanie kameňa.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby delenia kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rezanie, štiepanie, lámanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Leštenie, bosovanie, lemovanie, pretĺkanie, zrnovanie, sekanie, hrotovanie atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
vplyv poveternostných podmienok na povrchové vlastnosti kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy prírodného kameňa a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Horniny, ich vlastností a použitie v kamenárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie ručného a strojového opracovania kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania prírodného kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály a ich vlastnosti v kameňospracujúcom priemysle
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pozná všetky druhy materiálov, na ktoré sa osádzajú výrobky z kameňa (tehla, betón, drevo).
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy obkladov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vnútorné a vonkajšie.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a techniky výtvarnej perspektívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické látky na povrchovú úpravu kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy tvorby a radenia písma
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na spracovanie prírodného a technického kameňa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologického postupu kamenárskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové leštenie kameňa a kamenných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové opracovanie kameňa bosovaním a zrnením
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh pracovných postupov ručného opracovania kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh pracovných postupov strojového opracovania kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba materiálu na kamenárske práce
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
posudzovanie kvality kamenárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prípadná korekcia nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opracovanie kameňa a kamenných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Leštenie, bosovanie, lemovanie, pretĺkanie, zrnovanie, sekanie, hrotovanie atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
sekanie písma a dekoratívnych prvkov do kameňa podľa predlôh alebo šablón ručne a strojovo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezanie kameňa a kamenných výrobkov kotúčovými, listovými a lanovými pílami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sústruženie a vŕtanie kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné štiepanie kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové štiepanie kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž kamenárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpojovanie kameňa ručne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie, opravy a údržba výrobkov z kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konzervácia a ošetrovanie výrobkov z kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné brúsenie kameňa a kamenných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové brúsenie kameňa a kamenných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ostrenie kamenárskych nástrojov kováčskych a z tvrdokovu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba, obsluha a údržba náradia, pracovných pomôcok a strojových zariadení na brúsenie a leštenie kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpojovanie kameňa termicky a hydraulicky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové opracovanie kameňa hrotovaním a lemovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.