Drotár

DrotárDrotár sa venuje tradičnému spôsobu opletania úžitkových predmetov, napríklad tanierov, džbánov a iných. Takisto vyrába drôtené predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru. Pri výrobe uplatňuje drotárske techniky opletania, špirálového pletenia, slučkového výpletu a techniky filigránu. Pri práci využíva pozinkované, žíhané, oceľové, medené, mosadzné, postriebrené a pozlátené drôty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
15303/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDrotár
SKĽudovo umelecký výrobca drotárskych výrobkov
SKĽudovo umelecký výrobca v drotárstve
SKDrotár umelecko-remeselnej tvorby
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7319
SK ISCO-08
7319002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7319002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
druhy drôtov a ich parametre
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. drôt pozinkovaný, drôt bez povrchovej úpravy, drôt poplastovaný atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
2
pracovné nástroje a pomôcky pre drotársku výrobu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy, použitie a základná údržba nástrojov a pomôcok, ako napr. šidlo, kliešte, plech, kladivo, nožnice, dierkovač, spájkovačka.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dizajnérstvo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Produktový dizajn drôtených predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania kovov (okrem zlata a drahých kovov)
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia drotárskej výroby
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Charakteristika opletania, špirálového, slučkového výpletu a iných.
Perspektíva: Aktuálna
2
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V drotárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
drotárske výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Sortiment tradičných, úžitkových a dekoratívnych predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
2
ľudová umelecká výroba
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Charakteristika drotárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
2
slučkový a špirálový výplet
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba technologického potupu drotárskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
kontrola a posúdenie kvality drotárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prípadná korekcia nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
spracovanie výtvarného zámeru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
opletanie nádob
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné umelecko-remeselné spracovanie drotárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zhotovenie kostier drotárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
povrchová úprava drotárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spájanie súčastí spájkovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zostavovanie a montovanie jednotlivých častí drotárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.