Medovnikár

MedovnikárMedovnikár vyrába medovníky, perníky a iné sladké pečivo. Spracováva medové cesto a formuje z neho trvanlivé výrobky spôsobom vtláčania do drevených vyrezávaných foriem alebo vykrajovaním formičkami do rôznych tvarov. Zdobí ich bielou cukrovou polevou alebo inými technikami. Môže využívať glazúru, farebnú polevu, prípadne pridanie oriešku, hrozienok alebo iných ozdôb. Posudzuje kvalitu vstupných surovín a finálnych výrobkov. Skladuje, balí a expeduje výrobky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
15293/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPernikár
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7512
SK ISCO-08
7512005
ESCO
1733
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7512005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
cukrárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych surovín.
Perspektíva: Aktuálna
2
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technologický postup výroby medovníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné a pomocné suroviny na výrobu medovníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a vplyv na technológiu výroby.
Perspektíva: Aktuálna
2
technologický postup výroby polevy a zdobenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
potravinový kódex Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Všeobecné požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
postupy tvorby ceny
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
medovnikárske remeslo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Historický vývoj.
Perspektíva: Aktuálna
2
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výroba medovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné nástroje a pomôcky v oblasti výroby medovníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy, použitie, ich základná údržba. Napr. formičky, nože, tvarovacie formy, valček na cesto atď.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie receptúry a postupnosť krokov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
kontrola kvality hotových výrobkov v oblasti umeleckých remesiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prípadné odstránenie nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
tvorba ceny
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kalkulácia nákladov na určenie ceny medovnikárskych (medovníkových) výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
prijímanie platieb za tovar
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práca s registračnou pokladnicou.
Perspektíva: Aktuálna
2
vykrajovanie tvarov medovníkov, vtláčanie cesta do foriem
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
konečná a povrchová úprava výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spracovanie medovníkového cesta, polevy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava surovín na výrobu medovníkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
skladovanie, balenie, expedícia výrobkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.