Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera

Operátor linky pre výrobu výrobkov z papieraOperátor linky pre výrobu výrobkov z papiera riadi, nastavuje, obsluhuje a kontroluje stroje a zariadenia na výrobu výrobkov z papiera, kartónov a lepeniek alebo ich častí, vrátane ich povrchovej úpravy podľa definovaných technologických štandardov v požadovanom množstve a kvalite.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1509/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObsluha linky pre výrobu výrobkov z papiera
SKObsluha baličky
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon zamestnania.
ISCO-08
8143
SK ISCO-08
8143002
ESCO
2729
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
8143002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stoje: tlačové, výsekové, skladacie, lepiace, baliace, rezacie, zlepovacie a lisovacie - ich obsluha, nastavovanie a údržba.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zloženia a vlastností papiera, kartónu, lepenky.
Perspektíva: Aktuálna
3
obehové hospodárstvo vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
povrchové a bariérové vlastnosti potláčaných materiálov a teória ich povrchovej úpravy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktívna optimalizácia procesov výroby podľa princípov zelenej ekonomiky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o prevádzke a opravách strojov a zariadení pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálov súvisiacich s výrobou výrobkov z papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na výrobu výrobkov z papiera, kartónov a lepenky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: tlačové, výsekové, skladacie, lepiace, baliace, rezacie, zlepovacie, lisovacie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, nastavovanie a údržba papierenských strojových zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchová úprava papiera, laminovanie, extrúzia a ostatné formy homogénneho nanášania náterových zmesí a špeciálnych polymérov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
3
zabezpečenie dodržiavania predpísaných technologických postupov pri výrobe výrobkov z papiera, kartónov a lepenky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.