Strojník zariadenia na výrobu celulózy

Strojník zariadenia na výrobu celulózyStrojník zariadenia na výrobu celulózy riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu celulózy, podľa daných technologických postupov a reglementov. Zabezpečuje výrobu celulózy v požadovanom množstve a kvalite podľa definovaných výrobných štandardov na technologických zariadeniach, ktorými sú napr. várne, vysušovacie stroje, bieliarne a iné.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1507/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKCelulozár/ka - operátor/ka zariadenia na výrobu celulózy
ENPulp mill machine operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon sa požaduje prax minimálne 12 mesiacov.
ISCO-08
8171
SK ISCO-08
8171001
ESCO
2732
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
8171001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
príslušná dokumentácia v odbore a príklady jej použitia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny a chemikálie na výrobu celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy a normy kvality štiepok, varného procesu celulózy, procesu regenerácie chemikálií, meranie, vyhodnocovanie a riadenie kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod. - ich obsluha a údržba.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia sušenia celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy prevencie a náprav environmentálnych škôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad nakladania s chemickým odpadom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe a spracovaní celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov procesov regenerácie chemikálií pri výrobe a spracovaní bučiny a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie hodnôt a parametrov výroby, sušenia a balenia celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri výrobe celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, ošetrovanie a údržba technologických zariadení pri výrobe celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha regeneračných kotlov pri regenerácii výluhov spaľovaním vo výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
riadenie, obsluha odparkov pri zahusťovaní výluhov na výrobu buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
riadenie regenerácie bieleho a kaustifikácie zeleného lúhu vo výrobe sulfátovej buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
obsluha strojov na odkôrňovanie vláknoviny v papierenskej výrobe, vrátane sekania a obsluhy dopravného zariadenia s príslušenstvom
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
riadenie varného cyklu celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
obsluha technologických zariadení na úpravu priemyselnej vody pri výrobe celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe a sušení celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.