Strojník zariadenia na výrobu papiera

Strojník zariadenia na výrobu papieraStrojník zariadenia na výrobu papiera riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu papiera podľa daných technologických postupov. Vykonáva jednoduchú údržbu prideleného strojného zariadenia. Operatívne koordinuje tím obsluhy strojného zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1505/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPaper machine main operator
SKHlavný operátor papierenského stroja
SKPapiernik - strojvedúci
SKStrojník dublírovacieho stroja
SKStrojník prípravnej látky
SKStrojvedúci papierenského stroja
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon zamestnania.
ISCO-08
8171
SK ISCO-08
8171003
ESCO
2727
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
8171003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovania celulózy na papierenskú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
obehové hospodárstvo vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad nakladania s chemickým odpadom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívna optimalizácia procesov výroby podľa princípov zelenej ekonomiky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výrobný proces: výroba, rezanie a previnovanie papiera.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie technologických údajov a výsledkov práce pri výrobe papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy konzistencie papierenských surovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavenie, obsluha, čistenie a údržba technologických zariadení pri výrobe papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie kontinuálnych rozvlákňovacích liniek v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Rozvlákňovacie linky: hydrapulpery, kužeľové mlyny, superfinery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie strojov na prevíjanie papiera do kotúčov pri výrobe vybraných druhov papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a obsluha strojného zariadenia na výrobu papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
riadenie výroby papierenských strojov s diaľkovým riadením z panelov alebo velínov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava papiera, laminovanie, extrúzia a ostatné formy homogénneho nanášania náterových zmesí a špeciálnych polymérov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Operatívne koordinuje tím obsluhy strojného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.