Operátor zariadenia na výrobu celulózy

Operátor zariadenia na výrobu celulózyOperátor zariadenia na výrobu celulózy zabezpečuje riadenie, obsluhu, kontrolu a údržbu technologických zariadení na výrobu celulózy podľa definovaných technologických štandardov v požadovanom množstve a kvalite. Technologické zariadenia zahŕňajú napr. várňu, delignifikáciu, pranie, bieliareň, vysušovacie stroje alebo stroje na regeneráciu chemikálií potrebných na výrobu celulózy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1503/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPulp mill machine operator
SKCelulózar - operátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa odporúča prax aspoň 12 mesiacov.
ISCO-08
8171
SK ISCO-08
8171002
ESCO
2732
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
8171002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické reakcie a postupy regenerácie surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
suroviny a chemikálie na výrobu celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Činnosť sa riadi podľa stanovených plánov a postupov. Pri riadení technologického procesu, okrem hodnôt stanovených analytickými metódami, sa kontinuálne merajú a analyzujú hodnoty meracími prístrojmi a analyzátormi. Tieto hodnoty sa vkladajú do riadiaceho systému, do technologického dispečingu a zobrazujú sa na obrazoch operátorskej stanice.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
3
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod. - ich obsluha a nastavenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sušenia celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
hodnotenie kvality výstupov chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizácia dokončovacích procesov
3
sledovanie hodnôt a parametrov výroby, sušenia a balenia celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
analýza chemických materiálov, surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia, balenie a expedícia v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informovanie nadriadeného o možných rizikách a ohrozeniach na zdraví a životoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba programovo riadených strojov a strojných zariadení v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie, ošetrovanie a údržba technologických zariadení pri výrobe celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
3
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
obsluha regeneračných kotlov pri regenerácii výluhov spaľovaním vo výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie regenerácie bieleho a kaustifikácie zeleného lúhu vo výrobe sulfátovej buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na odkôrňovanie vláknoviny v papierenskej výrobe, vrátane sekania a obsluhy dopravného zariadenia s príslušenstvom
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha viac strojového zariadenia na triedenie drevoviny a zariadení na pranie a zahusťovanie polobielenej buničiny vo výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha odpariek pri zahusťovaní výluhov na výrobu buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha meracích prístrojov na kontrolu kvality vo výrobe celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.