Skúšobný technik elektronických zariadení

Skúšobný technik elektronických zariadeníSkúšobný technik elektronických zariadení vykonáva elektrické, elektromechanické a mechanické práce súvisiace s prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou elektronických zariadení (skúšanie dosiek plošných spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických zariadení). Pripravuje materiál a dohliada na proces počas výroby. Aktívne pracuje s výrobnou dokumentáciou. Vykonáva ručné práce spojené s montážou a skúšaním zverených skúšobných zariadení a finálnych výrobkov v elektrotechnickej výrobe. Vykonáva opravy skúšobných zariadení a finálnych výrobkov v elektrotechnickej výrobe, ktoré neprešli skúškou. Kontroluje platnosť kalibrácie zverených skúšobných zariadení a aktualizuje softvér.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14241/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKElektrotechnik testovania
ENElectrical test engineer
SKTestovací technik elektronických zariadení
SKDVT inžinier
SKTechnik elektroník pre testovanie elektronických zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa §16 ods. 8 zákona 124/2006 je potrebná aktualizačná príprava (obnovenie platnosti osvedčenia podľa vyhlášky 508/2009 §21-24) je potrebné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie aspoň každých 5 rokov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Zvyčajne sa vyžaduje niekoľko rokov predškolskej praxe ako montážny pracovník, výrobca, inšpektor alebo testerista elektrotechnických zariadení.
ISCO-08
3114
SK ISCO-08
3114003
ESCO
1181
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
3114003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické a číslicové obvody
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie vypracovaných pracovných postupov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, bezpečnosť pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie stavu logických obvodov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie elektricky pripojených zariadení z hľadiska súladu s projektovou dokumentáciou
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
diagnostika porúch elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika porúch elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie porúch slaboprúdových elektrických rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práce s elektronickými obvodovými prvkami
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
údržba a nastavenie elektronických meracích prístrojov na testovanie, meranie a kontrolu
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s výrobkami počas ich skúšania v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.