Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení

Špecialista kontroly kvality testovacích zariadeníŠpecialista kontroly kvality testovacích zariadení navrhuje, dizajnuje, testuje a následne implementuje testovacie zariadenia. Navrhuje a dizajnuje aj softvérové nastavenia a hardvérové komponenty do testovacích zariadení a zabezpečuje ich implementáciu. Súčasťou jeho pracovnej náplne je analýza požiadaviek výrobných oddelení, samostatné operatívne riešenie vzniknutých problémov, riešenie porúch. Spolupracuje pri zapracovávaní nových modelov do výroby a operatívne zapracúva zmeny do testovacích zariadení. Spolupodieľa sa na aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu produktivity a zlepšeniu kvality produkcie. Jeho kompetenciou je aj údržba testovacích zariadení v spolupráci s technikmi a kalibrovanie zariadení. Zodpovedá za tvorbu príslušných operačných štandardov a technickej dokumentácie, ako aj za jej archiváciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14198/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKJIG inžinier
SKŠpecialista kontroly kvality a testovacích zariadení
SKŠpecialista kontroly kvality testovacích zariadení
SKTestovací developer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151008
ESCO
530
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
2151008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebná elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn testovacích zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér a hardvér testovacích zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a normy kontroly v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie noriem kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a posudzovanie vhodnosti ich použitia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia smart technológií a umelej inteligencie do riadenia a do procesov kontroly kvality elektrotechnických výrobkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
dizajn softvérových a hardvérových komponentov a nastavení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalibrácia meracích prístrojov pre elektrotechniku
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
práca so softvérmi umožňujúcimi vizualizáciu a modelovanie procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie implementácie softvérových nastavení/hardvérových komponentov do testovacích zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.