Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov

Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkovOperátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov vykonáva odborné činnosti v procese mletia, zabezpečuje a analyzuje kvalitu výroby. Podieľa sa na riadení a spracovaní obilnín v procese výroby jedlých mlynských výrobkov, múčnych zmesí a krmív. Samostatne ovláda, kontroluje a nastavuje potravinárske stroje a linky na čistenie obilia pred mlynským spracovaním, ako aj na samotné mletie a miešanie mlynských výrobkov. Zabezpečuje kvalitu prípravy zmesi na mletie. Organizuje pracovné činnosti počas zmeny podľa schválených výrobných postupov. Zabezpečuje plynulý chod technického zariadenia a dohliada na jeho prevádzkyschopnosť. Pomocou softvérového vybavenia analyzuje výrobné procesy, vyhodnocuje a spracováva reporty. Spolupracuje s pracovníkmi údržby pri opravách strojnotechnologických zariadení. Ovláda základné laboratórne rozbory pri spracovaní obilia na mlynské výrobky. Zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem a udržiavanie poriadku v mlyne. Plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek ve...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
13787/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOperátor mlynskej výroby
SKSilomajster
SKMlynár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v mlynskom priemysle.
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160005
ESCO
2714
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
8160005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Na výrobu mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske a krmivárske technológie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mlynská technológia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie výroby múky.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vo výrobe mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu mlynských výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie základných technologických parametrov u hotových mlynských výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v mlynskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vo výrobe mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
základné programovanie automatických robotických liniek a automatov a odstraňovanie ich základných porúch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe mlynských výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Na výrobu mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s hotovými mlynskými výrobkami
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie baliacich techník a balenie sortimentu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem, ošetrovanie a skladovanie surovín a prípravkov potrebných na výrobu mlynských výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba potravín alebo krmív podľa určených technologických postupov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Výroba mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby mlynských výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.