Kaderník

KaderníkKaderník pracuje s vlasmi a vlasovou pokožkou. Upravuje pánske, dámske a detské vlasy strihaním a tvarovaním do účesu. Vlasy rozčesáva, kefuje, umýva a masíruje pokožku hlavy. Diagnostikuje vlasy a vlasovú pokožku. Upravuje farbu, tvar, dĺžku aj hustotu vlasov. Podľa potreby pristupuje k regenerácii vlasov a vlasovej pokožky - schválenými prípravkami vlasovej kozmetiky. V poradenskej činnosti kaderník oboznamuje zákazníka so starostlivosťou o vlasy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
1151/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENHairdresser
DEFriseur
ENHairstylist
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: odporúčaná prax v oblasti kaderníckych služieb.
ISCO-08
5141
SK ISCO-08
5141001
ESCO
1905
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5141001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V oblasti služieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Požiadavky a právne predpisy na zariadenia, prevádzky starostlivosti o ľudské telo, v zmysle Vyhlášky 554/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
3
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ochrana spotrebiteľa, reklamácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
typy strihov vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy starostlivosti o vlasy a vlasovú pokožku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
parochniarstvo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy umývania vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a techniky bielenia, melírovania, tónovania a farbenia vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
typy a druhy parochní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy dennej starostlivosti o vlasy a ich úpravu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Denná starostlivosť o vlasy - česanie, kefovanie, umývanie vlasov, konečná úprava vlasov do účesu.
Perspektíva: Aktuálna
3
módne trendy v účesovej tvorbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kadernícke prostriedky a prípravky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické vybavenie kaderníckeho salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
história účesovej tvorby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiál na predlžovanie a zahusťovanie vlasov, vlasové náhrady a doplnky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti prípravkov vlasovej kozmetiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
choroby vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje na strihanie vlasov a kadernícke prístroje
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
typológia zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
denné účesy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky vodovej ondulácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Krúžkovanie vlasov, natáčanie vlasov na natáčky, fúkaná do tvaru účesu, vytláčaná vlna.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy preparácie vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Alkalická preparácia, kyslá preparácia, biopreparácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy náročnej účesovej tvorby
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spoločenské účesy, svadobné účesy, fantazijné účesy, súťažné účesy.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy ondulácie železom a elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia, fyziológia a ochorenia vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. pri práci s elektrickými prístrojmi (zasiahnutie elektrickým prúdom), pri poleptaní, popáleninách. Okrem bežných zásad poskytovania prvej pomoci je potrebné ovládať zásady ošetrenia rán vplyvom chemických látok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické predpisy pre epidemiologicky závažné činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského podnikania.
Vyhláška 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (§22).
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza a výber dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
určovanie typológie vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpoznávanie chorôb vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie nových techník strihania vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie objednávok po telefóne a vystavovanie príslušných dokladov či záznamov týchto objednávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
3
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej prevádzky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozvíjanie estetického cítenia, obrazotvornosti na základe typológie zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a regenerácia vlasov, starostlivosť o problémové vlasy a poškodené vlasy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie vlasov nástrojmi a prístrojmi na strihanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vytváranie strihov, ktoré je v súlade so želaním zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie vlasov elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie vlasov vlasovou preparáciou
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Alkalická preparácia, kyslá preparácia, biopreparácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie módnych trendov v účesovej tvorbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava vlasov technikami vodovej ondulácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Krúžkovanie vlasov, natáčanie vlasov na natáčky, fúkaná do tvaru účesu, vytláčaná vlna.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia prvkov vizáže na základe histórie tvorby účesov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane jednotlivých období.
Perspektíva: Aktuálna
3
korekcie častí tváre účesom
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zahusťovanie a predlžovanie vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Okrem zahusťovania vlasov implantátmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie vlasov ochrannými vlasovými prípravkami a konečná úprava účesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava vlasov odfarbením, farbením, tónovaním a melírovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber a aplikácia vhodne zvolených vlasových prípravkov v procese tvorby účesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
umývanie vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchová a hĺbková regenerácia vlasovej pokožky a vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
masáž vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekcia a čistenie pracovných pomôcok a pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dekontaminácia pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dekontaminácia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§2, odstavec 1).
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie hygienických zásad starostlivosti o pleť, vlasy a telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Uprednostňovanie výrobkov s obalmi z biodegradovateľných plastov alebo využívanie iných ekologických obalov (napr. pri opakovanom napĺňaní).
Perspektíva: Budúca
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
aplikácia marketingových nástrojov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.