Strojársky laborant

Strojársky laborantStrojársky laborant realizuje fyzikálne, chemické, mechanické a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, polotovarov, materiálov a hotových produktov. Posudzuje ich vlastnosti na skúšobných, testovacích a iných laboratórnych zariadeniach. Vykonáva analýzy nameraných hodnôt, spracováva návrhy opatrení, dokumenty kontroly a protokoly. Pripravuje potrebné indikátory, roztoky a činidlá na chemické a fyzikálne procesy vo výrobe. Preberá, eviduje, pripravuje, analyzuje, vyhodnocuje, ale tiež likviduje a dekontaminuje skúšobné vzorky v súlade s internými predpismi. Zabezpečuje obsluhu laboratórnej techniky a vykonáva základnú prevádzkovú údržbu prístrojov a zariadení, s ktorými pracuje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
11167/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKLaborant v strojárstve
ENEngineering lab technician
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Poznámka: Prípadne pravidelné preškolenie na prácu s chemickými látkami.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115007
ESCO
1193,1205
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,M74
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,M74
Príslušnosť k povolaniu
3115007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
pružnosť a pevnosť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzorkovacie prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a ukladanie nameraných dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technické predpisy a STN
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie automatizovaných procesov laboratórnych meraní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Autonómne laboratóriá
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ovládanie technológie automatizovaných procesov laboratórnych meraní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
metódy kontroly priemyselných odpadov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Druhy prístrojov a zariadení skúšobného laboratória, spôsoby ich prípravy, obsluhy a bežnej údržby v súlade s predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie mechanických vlastností materiálov a mikroštruktúry materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie atestov a protokolov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
posudzovanie metalografických štruktúr a snímok mikroštruktúr kovového materiálu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mikrobiologické skúšky sterility, stanovenie počtu a identifikácia mikroorganizmov a ich metabolitov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vírusov, baktérií, mykoplaziem, mikroskopických húb a protozoí.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie odolnosti materiálov proti korózii za rôznych teplotných podmienok a prostredia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring, meranie a hodnotenie vlastností látok, odpadov a znečistenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
používanie a údržba vzorkovacích prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadom v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
uplatňovanie najnovších vedeckých trendov a postupov v laboratórnej praxi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
4
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha mikroskopov, skúšobných, testovacích a meracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technológie automatizovaných procesov laboratórnych meraní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Autonómne laboratóriá
4
spracovávanie a ukladanie nameraných dát v zdieľaných databázach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
aplikácia a využívanie modernej laboratórnej techniky, zariadení a metód
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.