Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Odborný pracovník v oblasti štatistikyOdborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov a väzieb v sledovaných dátach štatistickými metódami. Vypracováva posudky, analýzy a stanoviská k štatistickým výsledkom a sleduje vývojové trendy....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
11099/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENData Miner
SKŠtatistik junior
SKŠtatistik referent
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3314
SK ISCO-08
3314002
ESCO
1484
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
3314002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Teória pravdepodobnosti, aplikovaná matematika a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
6
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické pokyny a usmernenia v oblasti štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba metodických pokynov pre respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich.
Perspektíva: Aktuálna
5
zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formálna a obsahová kontrola vstupných materiálov do štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zachytenie extrémnych hodnôt, nesprávnych údajov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
dopĺňanie položiek do štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca v prostredí relačných databáz (SQL, ORACLE, SAS a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania na účely zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovania s respondentmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riešenie vzniknutých nejasností súvisiacich so štatistickým zisťovaním a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
6
využívanie štatistických softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.