Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Odborný pracovník v oblasti štatistikyOdborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov a väzieb v sledovaných dátach štatistickými metódami. Vypracováva posudky, analýzy a stanoviská k štatistickým výsledkom a sleduje vývojové trendy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
11099/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENData Miner
SKŠtatistik junior
SKŠtatistik referent
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3314
SK ISCO-08
3314002
ESCO
1484
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
3314002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Teória pravdepodobnosti, aplikovaná matematika a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
6
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické pokyny a usmernenia v oblasti štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba metodických pokynov pre respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich.
Perspektíva: Aktuálna
5
zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formálna a obsahová kontrola vstupných materiálov do štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zachytenie extrémnych hodnôt, nesprávnych údajov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
dopĺňanie položiek do štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca v prostredí relačných databáz (SQL, ORACLE, SAS a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania na účely zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovania s respondentmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riešenie vzniknutých nejasností súvisiacich so štatistickým zisťovaním a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
6
využívanie štatistických softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.