Operátor lesných traktorov

Operátor lesných traktorovOperátor lesných traktorov obsluhuje a riadi špeciálny (univerzálny) kolesový traktor pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov, pri zhrňovaní haluziny a klčovaní pňov v teréne. Spolupracuje pri prácach vykonávaných v pestovateľskej činnosti, v lesných škôlkach aj poľovníctve.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10690/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8341
SK ISCO-08
8341004
ESCO
2832
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
8341004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov používaných v lesnom hospodárstve v ťažbovej a pestovateľskej činnosti aj s prídavnými zariadeniami / UKT,ŠLKT, lanovky, prenosné približovacie zariadenia, hydraulické ruky, diaľkovo ovládané navijaky, prídavné zariadenia na rotavátorovanie, podrezávanie, kyprenie, mulčovanie a pod./.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti z ochrany lesa na chránených územiach s rozličnými stupňami ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť základných postupov pri jednotlivých opravách a údržbe strojov používaných v lesnom hospodárstve pri sústreďovaní dreva lesnými kolesovými traktormi.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické normy a štandardy pre prevádzku kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva - metódy približovania a práce na lesnom sklade (podkladanie, začelovanie, navaľovanie, odoberanie -meranie dreva a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o porastovej a ťažbovej mape.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť o druhoch odpadov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s lesným kolesovým traktorom a nakladanie s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť základných zásad hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia. Taktiež základné princípy bezpečnej manipulácie s chemickými postrekmi.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v lesníckych mapách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedieť sa orientovať v teréne podľa porastovej alebo ťažbovej mapy, poznať jednotlivé značky v porastových a ťažbových mapách, význam vrstevníc a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri používaní strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
ťažba dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a pre práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sústreďovanie surových kmeňov z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste - geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovenie terénnych úprav zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Úprava terénu radlicou traktora na približovanie dreva a vstup lesných strojov/mechanizmov do lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanizovaná príprava lesnej pôdy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Celoplošná príprava pôdy v lesných porastoch kolesovým traktorom s prídavným zariadením, napr. mulčovanie, mechanické zraňovanie pôdy, zhrňovanie haluziny, klčovanie pňov, štiepkovanie závesným štiepkovačom.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanizované spracovanie pôdy, hnojenie a príprava záhonov v lesných škôlkach
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orba, rotavátorovanie pôdy, postreky mechanizačnými prostriedkami.
Perspektíva: Aktuálna
3
rozvoz a preprava materiálu do lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Preprava a rozvoz krmiva, prevoz materiálu pre jednoduché lesné stavby, preprava zveriny, rozvoz sadeníc a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie a obsluha traktorov s ťahanými a závesnými zariadeniami /vlečky, štiepkovače, zhrňovače haluziny, pluhy, podrezávače, rotavátory a pod./.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.