Pracovník v poľovníctve

Pracovník v poľovníctvePracovník v poľovníctve vykonáva činnosti súvisiace s prikrmovaním, odchytom, odchovom a ošetrovaním poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici. Stavia a opravuje poľovnícke zariadenia, vykonáva ich údržbu a asanuje kŕmne zariadenia. Prikrmuje, odchytáva, odchováva a ošetruje poľovnú raticovú a drobnú (srstnatú, pernatú) zver. Práce vykonáva prevažne moto-manuálne, za pomoci strojov a strojných zariadení (motorová píla, krovinorez, motorová kosačka, motorový jamkovač, obsluha zariadení na dávkovanie krmiva vo veľkochovoch a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10647/4
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Zbrojný preukaz skupiny D (držanie zbrane a streliva na poľovné účely) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
6224
SK ISCO-08
6224000
ESCO
2125
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
6224000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o správaní sa zvierat vo zvernici aj vo voľnej prírode.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
2
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha lesných strojov a nástrojov v lesníctve: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stavba vysokých posedov a iných účelových lesníckych zariadení potrebných na lov a ochranu poľovnej zveri podľa technickej dokumentácie. Vrátane ich metód opravy a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
postupy odchovu drobnej pernatej zveri a bažantov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kŕmenie a ošetrovanie mláďat bez ohľadu na ich vek od vyliahnutia.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy odchytu raticovej zveri a drobnej pernatej zveri
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odchyt zveri do špeciálnych poľovníckych zariadení, vrátane stavby, montáže a údržby týchto zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy rastlinnej, živočíšnej a lesnej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Všeobecné odborné vedomosti o úživnosti poľovných revírov pre jednotlivé druhy zvery, zakladanie a obhospodarovanie prikrmovacích políčok pre poľovnú zver.
Perspektíva: Aktuálna
3
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve pri výkone práce pracovníka v poľovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné odborné vedomosti o domácich druhoch voľne žijúcej poľovnej zveri, o jej výskyte, životnom prostredí a ochrane. Základy chovu raticovej zveri vo zverniciach, oborách a základy chovu pernatej zveri vo veľkochovoch (bažantnice).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základná znalosť predpisov lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
3
systém poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o štruktúre poľovníctva na Slovensku. Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a ich štruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
3
zooveterinárne opatrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov dávkovania krmiva.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a dávkovanie krmiva odchytenej lesnej poľovnej zveri
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava a dávkovanie krmiva podľa predpísaných kŕmnych dávok do kŕmnych zariadení podľa predpísaného harmonogramu vo veľkochovoch (obory, zvernice, bažantnice a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava a údržba poľovníckych a lesníckych zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Budovanie a údržba poľovníckych zariadení vrátane prípravy materiálu: kryté prístrešky pre krmivo (obilniny, kŕmne zmesi), senníky, soliská, posedy, vysoké posedy, zariadenia na odchyt raticovej zveri a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
používanie, čistenie, skladovanie strelnej zbrane a manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
praktická aplikácia základnej veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Asanácia a dezinfekcia poľovníckych zariadení na prikrmovanie raticovej zveri a odchov drobnej pernatej zveri. Prvotné posúdenie zdravotného stavu zveri. Realizácia opatrenia zabráneniu infekcií v zmysle nariadenia veterinárnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a dávkovanie krmiva pre lesnú poľovnú zver
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava a dávkovanie krmiva podľa predpísaných kŕmnych dávok do kŕmnych zariadení podľa predpísaného harmonogramu, vrátane zabezpečenia jeho rozvozu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
obsluha mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha mechanizačných prostriedkov s prídavnými zariadeniami (adaptérmi) pre potreby prevádzky poľovníctva: rozvoz krmiva do kŕmnych zariadení (traktor s vlečkou), obhospodarovanie políčok pre zver (traktor s adaptérom: kosenie, oranie, siatie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.