Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctvePracovník manipulácie s drevom v lesníctve vykonáva sortimentáciu a manipuláciu s drevom. Manipuláciu (rozrez) realizuje ručne s použitím jednomužnej motorovej píly, alebo mechanizovane prostredníctvom manipulačnej linky, ktorá môže byť vybavená aj ďalšími uzlami (odkôrňovací, štiepací a pod.) Po samotnej manipulácii zabezpečuje označenie, prípadné ošetrenie výrezov proti poškodeniu a ich premiestnenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10643/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManipulant
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Osvedčenie o absolvovaní periodického preskúšania pracovníkov poverených obsluhou rámovej píly podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Obsluha rámovej píly podľa STN 49 6100.

Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: V prípade, že je manipulačná linka vybavená týmto typom zariadenia.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Sortimentácia dreva podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Zníženie rizika vzniku finančných škôd z titulu nesprávnej sortimentácie a manipulácie.
ISCO-08
6210
SK ISCO-08
6210005
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
6210005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
aplikačné nástroje a pomocné náradie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ručné náradie pri manipulácii s drevom.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha strojov a strojných zariadení v lesnom hospodárstve: motorová píla, manipulačná linka, odkôrňovač dreva, štiepačka, meracie prístroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: čelný nakladač, preťahovací odvetvovač dreva, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. hydraulická ruka s drapákom, prídavné zariadenia na celoplošné zhŕňanie haluziny, adaptér na klčovanie pňov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosť technických noriem, štandardov a normatívov na prácu s motorovou pílou v ťažbe a manipulácii dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
odborné posudzovanie surových kmeňov na výrobu výrezov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Označenia a ošetrovania výrezov.
Perspektíva: Aktuálna
3
práce s ručným náradím pri manipulácii dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné náradie: sekera, kálačka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák, chemický postrekovač a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentácia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s vyťaženým drevom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manipulácia s vyťaženým drevom na odvoznom mieste alebo na mieste expedície dreva pomocou príslušných strojov, zariadení a mechanizačných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba sortimentov dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba sortimentov dreva zo surových kmeňov, vrátane ich označenia a evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha manipulačnej linky v expedičnom sklade, vrátane skracovania, odkôrňovania a triedenia sortimentov dreva na jej operačných uzloch.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rámci obsluhy manipulačných liniek a do budúcna na sledovanie pohybu dreva aj v prípade ručnej manipulácie.
Perspektíva: Budúca
3
riadenie a obsluha čelného nakladača pri manipulácii s drevom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha čelného nakladača vybaveného vidlou na drevo pri premiestňovaní sortimentov dreva na expedičnom mieste, nakladanie dreva na dopravné prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.