Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstvePracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravou lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty, vykonáva údržbu lesných stavieb, stavia a opravuje zariadenia na zahradzovanie bystrín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10639/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
6210
SK ISCO-08
6210004
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
6210004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Drobné drevené konštrukcie používané v lesnom hospodárstve, napr. altánky, prístrešok studničky, krmelce, posedy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy, materiály a stroje a zariadenia používané pri zhotovovaní stavebných prác v lesnom hospodárstve, napr. betonárske práce, spôsoby opracovania dreva ručne aj s mechanizovaným náradím, ručné opracovanie kameňa a iných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné cesty, priepusty, zvážnice, hrádze horských bystrín a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosť technických noriem, štandardov a normatívov pre prácu s motorovou pílou v ťažbe a manipulácii dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a mechanizmy pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy strojov a mechanizmov podľa konkrétnej špecializácie: drenážne frézy a rýhovače, kompresory, gréder, dózer, čelný nakladač, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. adaptér na klčovanie pňov, adaptér na výrub krov, kosenie a úpravu banketov, kompresor, pneumatické kladivo. Ručné mechanizované náradie: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač, motorový vrták a pod. a stavebná miešačka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Rozdelenie jednotlivých odpadov. Rozdelenie odpadov podľa nebezpečenstva a ovládanie špecifikácií jednotlivých nebezpečných látok a akým spôsobom môžu ovplyvniť životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy likvidácie jednotlivých odpadov podľa noriem (plasty, stavebný odpad, sklo, biologický odpad atď.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie zásad hygieny práce, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia zásad BOZP v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
3
budovanie a oprava odvodnenia lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Budovanie a oprava priečneho aj pozdĺžneho odvodnenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
rozpojovanie kameňa ručne a pomocou pneumatického kladiva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Delenie kameňa pomocou dláta a kladiva na menšie kusy podľa špecifikácie opravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava poškodených miest na lesných cestách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Oprava ciest zasypávaním sypkými materiálmi alebo materiálmi na ako asfalt, betón a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
zhotovovanie drevených prvkov tesárskych konštrukcií na lesné stavby a prevádzkové zariadenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie drevených konštrukcií na altánky, studničky, kŕmne zariadenia pre zver, zábradlia, odrážok na lesných cestách a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
3
práce s ručným náradím pri údržbe lesných ciest a zvážnic
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné a stavebné náradie: sekera, kálačka, lopata, sapina, obracák, oceľový hák a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
hradenie bystrín
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby, budovania a opravy a údržby zariadení na hradenie bystrín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
úprava eróznych rýh
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Na lesných cestách, zvážniciach a približovacích linkách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
práca s malou mechanizáciou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výrez krov a trvalej zelene pozdĺž ciest za pomoci malej mechanizácie a chemické ošetrenie zelene.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba stavebných mechanizačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stavebné mechanizačné prostriedky: dózery, grejdre, lopatové rýpadlá a viacúčelové zemné stroje.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.