Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor

Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátorTechnik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor riadi, organizuje, plánuje a kontroluje opravárenskú, servisnú a výrobnú činnosť lesnej techniky, vrátane dodržiavania stanovených termínov opráv v požadovanej kvalite. Zodpovedá za dodržiavanie termínov na bežné a generálne opravy lesnej techniky a záručný servis vykonaných generálnych opráv. Zabezpečuje renováciu použitých náhradných dielov, diagnostiku motorových vozidiel, ich prípravu na technickú a emisnú kontrolu. Obsluhuje osobné dopravné prostriedky v lesníckej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10614/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143010
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel, lesníckych strojov a lesných stavebných strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy lesníckych strojov a mechanizmov: špeciálne kolesové traktory, univerzálne kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery, nákladné autá, stavebné stroje a pod. vrátane metód údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy a normatívy týkajúce sa údržby, servisu a prehliadok lesnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a mechanizmy pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odpady vznikajúce pri údržbe a opravách lesnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technické normy ochrany pred požiarmi a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba plánu opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov v lesníckych činnostiach a pri odvoze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality dokončených prác v oblasti údržby lesnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
vyhodnocovanie spotreby pohonných látok v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie skutočnej a normovanej spotreby pohonných látok, spracovanie návrhov opatrení na elimináciu nadspotreby. Spracovanie návrhov na realizáciu a zabezpečenie úradného merania spotreby pohonných látok.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie dopravných a mechanizačných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
zabezpečenie, riadenie a kontrola opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Bežné opravy lesnej techniky, generálne opravy, záručný servis na vykonané generálne opravy, diagnostika motorových vozidiel, príprava na STK a emisnú kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.