Technik operačného nasadenia lesnej techniky

Technik operačného nasadenia lesnej technikyTechnik operačného nasadenia lesnej techniky v rámci určených technologických postupov spracovania dreva zabezpečuje optimálne nasadenie lesnej techniky pri prácach vykonávaných v ťažbovej činnosti. Ide o operačné nasadenie lesnej techniky na ťažbu, približovanie, manipuláciu s drevom na odvoznom mieste, aj pri odvoze dreva na expedičné sklady. Zabezpečuje plánovanie a realizáciu týchto prác v ťažbovej činnosti, konzultuje a rokuje so zamestnancami lesnej prevádzky podmienky a termíny vykonávania prác (podieľa sa na tvorbe odovzdávacích a preberacích protokolov ťažbových prác). Spolupracuje pri určovaní technologických postupov komplexného spracovania dreva v lesných porastoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10611/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143009
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, požiadavky na pracovníkov v ťažbovej činnosti, komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedieť viesť predpísanú evidenciu strojových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o katastrálnych mapách. Vyhľadávanie parciel v operátoch katastra. Vyhľadávanie čísel JPRL.
Perspektíva: Aktuálna
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN. Evidencia a označovanie drevnej hmoty. Právne predpisy v preprave drevnej hmoty, resp. sortimentov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa atď.).
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania ťažbovej činnosti. Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les, kontrola, preberanie a evidencia prác a činností v ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov, vedomosti o priestorovom rozdelení lesa, hospodárske spôsoby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výkonnosť mechanizačných prostriedkov v doprave a ťažbe dreva, druhy opráv a postupy údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ekonomická analýza a vyhodnotenie ekonomiky nasadených technických prostriedkov v ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o lesníckych mapách, ortofotomapách.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Využitie a orientácia v lesníckych mapách, katastrálnych mapách, ortofotomapách a elektronických geometrických plánoch. Vyhľadávanie čísel JPRL, parciel v operátoch katastra a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr. lesnícke lanovky, harvestory, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy podľa priamo riadenej lesníckej činnosti, napr. ťažba dreva, sústreďovanie dreva, manipulácia dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie podkladov pre vypracovanie plánu nasadenia lesnej techniky pre ťažbovú činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania technologickej prípravy pracoviska, technických a bezpečnostných predpisov pri ťažbe, približovaní a doprave vyťaženého dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne sledovanie a vyhodnocovanie nasadenia a využívania mechanizačných prostriedkov v ťažbovom procese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov v doprave a ťažbe dreva na zverenom úseku hospodárenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality dokončených prác v oblasti operačného nasadenia lesnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe a vyhotovovanie výkazov o práci v lese, vedenie evidencie dopravných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie a spracúvanie údajov pomocou geografických informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia komplexnej ťažbovej činnosti na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimálne využívanie výrobných, technických a pracovných kapacít v lesníckej výrobe, v súlade s výrobno-prevádzkovými plánmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a kontrola plnenia operatívnych plánov, navrhovanie nových postupov a zabezpečovanie ich realizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie opráv a údržby strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri plánovaní a zabezpečovaní opráv a údržby strojov a technologických zariadení na zverenom úseku lesníckej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie pracovísk a lesných porastov pre nasadenie lesnej techniky v prospech environmentálnych technológií v ťažbovom procese.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia vedomostí z oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany proti požiaru na pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Návrh opatrení a ich realizácia na zabránenie škôd v lesných porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.