Technológ lesníckej výroby

Technológ lesníckej výrobyTechnológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu vykonávania prác v lesníckych činnostiach. Navrhuje a zavádza optimálne technológie a technologické postupy v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. V rámci zabezpečenia technickej a technologickej prípravy výroby sa zaoberá aj údržbou lesnej dopravnej siete. Určuje optimálne technologické postupy na konkrétnych pracoviskách (v lesných porastoch) v ťažbovej a pestovateľskej činnosti. Rozpisuje úlohy pre jednotlivé mechanizačné prostriedky v rámci komplexného spracovania dreva v lesných porastoch a celkového rozsahu vykonávaných mechanizovaných prác ťažbovej a pestovateľskej činnosti až po ich dokončenie. Vykonáva rozbor časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov, realizuje opatrenia na ich efektívne využívanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10604/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143008
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, požiadavky na pracovníkov v ťažbovej a pestovateľskej činnosti, komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
5
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
5
hospodárenie s prírodnými zdrojmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti o správnych zásadách hospodárenia s prírodnými zdrojmi (drevo, voda, pôda a iné).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosti o jednotlivých druhoch evidencie podľa nasadenej lesnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy, týkajúce sa spracovania dreva. Stanovuje vhodnú techniku podľa stavu lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Lesnícke mapy, katastrálne mapy, ortofotomapy.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácie s drevom, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce v expedičných skladoch.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania ťažbovej, pestovateľskej činnosti a údržby lesných ciest Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les, kontrola, preberanie a evidencia prác a činností v ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pravidlá a postupy zisťovaniu stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť a dopravu dreva technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o spôsoboch výchovy a obnovy lesných porastov, hospodárskych spôsoboch a ich formách pri obnove lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod. Znalosť metód GIS.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva, ekonomické vyhodnotenie nasadenia strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o podmienkach a možnostiach realizácie prírode blízkeho obhospodarovania lesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
mechanizačné prostriedky v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii, odvoze dreva, v pestovnej činnosti, údržbe a budovaní lesnej dopravnej siete v lesnom hospodárstve. Možnosti nasadenia a využitia lesných strojov v rôznych podmienkach lesníckej prevádzky. Vedomosti z technických noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi v skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Využitie a orientácia v lesníckych mapách, katastrálnych mapách, ortofotomapách a elektronických geometrických plánoch. Vyhľadávanie čísel JPRL, parciel v operátoch katastra a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestory, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Priebežná kontrola dodržiavania zásad BOZP, hygieny práce a protipožiarnej ochrany pri lesníckej prvovýrobe, operatívne a systémové riešenie zistených nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v lese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie protipožiarnych opatrení na zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov nasadenia lesnej techniky v ťažbovej, pestovnej činnosti a údržbe lesnej dopravnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Určovanie optimálnej nadväznosti jednotlivých technológií v rámci komplexného spracovania dreva v lesných porastoch. Určovanie optimálnych mechanizačných prostriedkov (lesných strojov) pre realizáciu prác na konkrétnych pracoviskách (lesných porastoch).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Optimalizácia procesov výroby
7
spolupráca pri navrhovaní dopravných a mechanizačných prostriedkov používaných v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie požiadaviek na nákup strojných investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie limitov na optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov na zverenom úseku hospodárenia a návrh opatrení na ich efektívne využitie. Rozpis plánovaných úloh na jednotlivé mechanizačné prostriedky a zabezpečovanie presunov mechanizačných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly kvality dokončených opravárenských prác v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie približovacích trás v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie približovacích trás lesníckych lanoviek a vyvážacích súprav.
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie so škodlivým a nebezpečným odpadom v rámci lesnej výroby, v zmysle platných právnych predpisov a vnútropodnikových noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získavanie údajov z databáz katastrálnych úradov o vlastníckych vzťahoch pozemkov, na ktorých sa plánuje výstavba a údržba lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Priebežná kontrola dodržiavania zásad BOZP, hygieny práce a ochrany pred požiarom pri lesníckej prvovýrobe. Operatívne a systémové riešenie zistených nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie zabezpečovania technologickej prípravy pracovísk a kontrola ich realizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní nasadenia techniky pre jednotlivé činnosti v lesnom hospodárstve. Okrem činností spojených so zabezpečením úloh v poľovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.