Manipulačný majster v lesníctve

Manipulačný majster v lesníctveManipulačný majster v lesníctve zabezpečuje prípravu pracovísk, samotnú realizáciu výkonov a ich preberanie na pracoviskách. Technickou a technologickou prípravou pracovísk vytvára vhodné pracovné podmienky. Na konkrétnych pracoviskách uplatňuje optimálne pracovné postupy. Následne, priebežnou kontrolou práce zamestnancov, resp. dodávateľov služieb zabezpečuje, aby boli práce vykonávané v zmysle technologických postupov a príslušných technických a výkonových noriem. Je zodpovedný za kvalitu vykonaných prác. Poskytuje prvotné údaje o výrobe a taktiež podklady pre spracovanie miezd. Na odovzdaných pracoviskách zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10573/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPomocný technik
SKŤažbový majster
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Bez praktickej znalosti pracovných procesov je problematické zabezpečiť správnu technologickú prípravu pracoviska a zvoliť optimálne pracovné postupy.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143003
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy spracovania údajov v programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES, WEBGIS a KRPK."
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie priebežných evidencií o výrobe mimo údajov priamo vkladaných do informačných systémov používaných v LH
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy, použitie, podmienky nasadenia a spôsob obsluhy a údržby strojov a zariadení požívaných v LH. Jedná sa hlavne o podmienky nasadenia lesníckych strojov a mechanizmov v ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, pre lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Teoretické znalosti nevyhnutné ku praktickému riešeniu prípadných udalostí následkom ktorých môže dôjsť ku zhoršeniu stavu životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v mapách (geomorfológia-terénne línie, terénne tvary a typy), geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy a technické podklady podľa priamo riadenej lesníckej činnosti, napr. ťažba dreva, pestovateľská činnosť, semenárstvo a škôlkarstvo, manipulácia dreva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manipulácia dreva na manipulačných linkách - kvalita druhovania sortimentácie dreva, výroba obaľovaných sadeníc na technologických linkách v lesných škôlkach a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výrobno-mzdová evidencia, číselníky vyrobených sortimentov dreva, výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ťažba dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na prislúchajúcu organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie ťažobnej činnosti v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie a organizácia ťažby a spracovania dreva v lesných porastoch, vrátane odvozu dreva na expedičné sklady.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prác pestovateľských činností v lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie všetkých výkonov súvisiacich s pestovnou činnosťou v rámci lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o opatreniach proti lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.