Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo

Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvoŠpecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo zabezpečuje činnosti v oblasti oceňovania lesa a jeho funkcií v spoločnosti s dôrazom na informovanosť o úradnom a neúradnom postupe oceňovania finančného a spoločensky sociálno-ekonomického významu funkcií lesa. Vyhotovuje znalecké posudky a odborné stanoviská k obhospodarovaniu lesných pozemkov a lesného majetku, rovnako ako aj k ohodnoteniu vzniknutých škôd na lesných porastoch a pozemkoch. Metodicky a koncepčne sa podieľa na zaisťovaní vymedzenia a stabilizácii lesných celkov, spracovávaní prognózy vývoja ťažbových možností a koordinácie postupov národnej inventarizácie a monitoringu lesov. Spolupracuje pri harmonizácii hlavných zámerov a stratégií na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov so základnými lesnícko-politickými dokumentami Slovenskej republiky, EÚ a národnými kritériami a indikátormi na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska. Spolupracuje pri vypracovávaní a aktualizácii základných dokumentov ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10565/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz znalca podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Preukaz znalca sa vydáva v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z., § 30 rieši vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 84 mesiacov.
Poznámka: Po získaní vzdelania v odbore vykonávanie praxe v odbore, v trvaní najmenej sedem rokov
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 5, ods. 1., písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132008
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty sprístupňovania lesa budovaním lesných ciest, projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy využívané pri stanovovaní hodnoty nehnuteľností, lesných porastov a poľovnej zveri.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia súvisiaca so znaleckým posudzovaním v lesníctve a poľovníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Napr. znalecký posudok, znalecký denník a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy úradného a neúradného oceňovania finančného a spoločensky sociálno-ekonomického významu funkcií lesa v spoločnosti. Postupy výpočtu spoločenských sociálno-ekonomických hodnôt funkcií lesa podľa rôznych základných metodických prístupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít, monitoring škodlivých činiteľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť. Metódy a postupy na ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu a odvoz dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvestor, vývozná súprava a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy z oblasti znalectva lesníctva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky, základné a špecifické informácie o jednotkách priestorového rozdelenia lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho hospodárstva. Metodika a zásady poľovníckeho chovu zveri, starostlivosť o biotopy zveri. Zoológia a etológia poľovnej zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov. Rastlinná, živočíšna a lesná výroba a jej vplyv na poľovnícke hospodárenie v ekosystémoch. Poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve. Postupy odchytu raticovej zveri a drobnej zveri.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby kalkulácií nákladov a tvorby cien. Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti využitia GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Špecifikácia odpadov a ich vznik pri lesníckych činnostiach, možnosti ich likvidácie resp. ponechania v lesných porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v leteckých snímkach a mapách používaných v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinno-ekologické plánovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca pri tvorbe plánov v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vypracovávaní Programov starostlivosti o lesy. Spolupráca pri strategickom plánovaní v oblasti ochrany lesa a navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov spôsobených škodlivými činiteľmi. Spolupráca resp. tvorba koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, výhľadových plánoch poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch na obdobie desiatich rokov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a signalizácia výskytu škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie znaleckých posudkov a ich doplnkov pre lesníctvo a poľovníctvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. k obhospodarovaniu lesných pozemkov a lesnému majetku a k ohodnoteniu vzniknutých škôd na lesných porastoch a pozemkoch, v oblasti oceňovania verejnoprospešných funkcií lesa so zreteľom na chov zveri a poľovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vypracovanie odborných znaleckých stanovísk za oblasť lesníctva a poľovníctva, vrátane potvrdení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. lesnej pôdy, kvality a zdravotného stavu lesných porastov, resp. jednotlivých stromov, stanovenie ich hodnoty. V oblasti poľovníctva bonitácia poľovných plôch a revírov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a posudzovanie podkladov na návrhy majetkových zmlúv a na majetkovo-právne vysporiadanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Získavanie a overovanie podkladov k lesným nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
oceňovanie lesa a jeho funkcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie znaleckých posudkov a oceňovanie lesa a jeho funkcií v zmysle platných metodík a právnych predpisov; v rámci poľovníctva so zreteľom k chovu zveri a poľovníctvu a sociálno-ekonomickému významu funkcií lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe základných dokumentov lesníckej politiky Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovanie čiastkových podkladov pri tvorbe a aktualizácii základných dokumentov lesníckej politiky Slovenskej republiky a spolupráca pri harmonizácii hlavných zámerov a stratégií pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a aktualizácia príslušných databáz v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Evidencia spracovaných znaleckých posudkov, vydaných odborných stanovísk a príslušnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické usmerňovanie a spolupráca pri zabezpečení finančných prostriedkov na nákup pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností. Poskytovanie odborných rád, vyjadrení a vyhotovovanie odborných posudkov v odbore Lesníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aktívne vystupovanie v konaniach orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, úseku životného prostredia, spolupráca pri získavaní podkladov k posudkom a stanoviskám od relevantných lesníckych inštitúcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie lesníckej organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ovládanie právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, správneho poriadku, vypracovanie a predkladanie stanovísk a posudkov ku konaniam a rokovaniam.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie realizácie úloh v rámci tvorby a prenájmu poľovných revírov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie pri tvorbe stratégie poľovných revírov, spolupráca pri zistení vlastníckej štruktúry a vypracovanie žiadostí o uznanie poľovného revíru, zastupovanie organizácie pri konaniach o uznaní revíru pred orgánom štátnej správy, vypracovanie odvolaní a ďalšej súvisiacej agendy, stratégia prenájmu poľovných pozemkov, príprava nájomných zmlúv na výkone práva poľovníctva na pozemkoch a súvisiaca agenda, komunikácia s vlastníkmi pozemkov a príprava nájomných zmlúv na cudzie pozemky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a monitoring zdravotného stavu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť identifikovať a rozpoznať škodlivé činitele v lesnom prostredí, poznať metódy ich zisťovania a monitoringu výskytu, navrhnúť opatrenia na ich elimináciu, navrhnúť ozdravné opatrenia.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.