Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo

Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvoŠpecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo zabezpečuje činnosti v oblasti oceňovania lesa a jeho funkcií v spoločnosti s dôrazom na informovanosť o úradnom a neúradnom postupe oceňovania finančného a spoločensky sociálno-ekonomického významu funkcií lesa. Vyhotovuje znalecké posudky a odborné stanoviská k obhospodarovaniu lesných pozemkov a lesného majetku, rovnako ako aj k ohodnoteniu vzniknutých škôd na lesných porastoch a pozemkoch. Metodicky a koncepčne sa podieľa na zaisťovaní vymedzenia a stabilizácii lesných celkov, spracovávaní prognózy vývoja ťažbových možností a koordinácie postupov národnej inventarizácie a monitoringu lesov. Spolupracuje pri harmonizácii hlavných zámerov a stratégií na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov so základnými lesnícko-politickými dokumentami Slovenskej republiky, EÚ a národnými kritériami a indikátormi na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska. Spolupracuje pri vypracovávaní a aktualizácii základných dokumentov ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10565/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz znalca podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Preukaz znalca sa vydáva v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z., § 30 rieši vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 84 mesiacov.
Poznámka: Po získaní vzdelania v odbore vykonávanie praxe v odbore, v trvaní najmenej sedem rokov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 5, ods. 1., písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132008
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty sprístupňovania lesa budovaním lesných ciest, projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Profesionálna komunikácia vo vnútri pracovného tímu a so spolupracujúcimi inštitúciami
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy využívané pri stanovovaní hodnoty nehnuteľností, lesných porastov a poľovnej zveri.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia súvisiaca so znaleckým posudzovaním v lesníctve a poľovníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Napr. znalecký posudok, znalecký denník a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy úradného a neúradného oceňovania finančného a spoločensky sociálno-ekonomického významu funkcií lesa v spoločnosti. Postupy výpočtu spoločenských sociálno-ekonomických hodnôt funkcií lesa podľa rôznych základných metodických prístupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít, monitoring škodlivých činiteľov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť. Metódy a postupy na ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu a odvoz dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvestor, vývozná súprava a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
právne predpisy a pojmy z oblasti znalectva lesníctva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky, základné a špecifické informácie o jednotkách priestorového rozdelenia lesa. Využívanie rastových simulátorov, napr. SIBYLA pri plánovaní v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
systém poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho hospodárstva. Metodika a zásady poľovníckeho chovu zveri, starostlivosť o biotopy zveri. Zoológia a etológia poľovnej zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov. Rastlinná, živočíšna a lesná výroba a jej vplyv na poľovnícke hospodárenie v ekosystémoch. Poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve. Postupy odchytu raticovej zveri a drobnej zveri.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby kalkulácií nákladov a tvorby cien. Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti využitia GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Špecifikácia odpadov a ich vznik pri lesníckych činnostiach, možnosti ich likvidácie resp. ponechania v lesných porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v leteckých snímkach a mapách používaných v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinno-ekologické plánovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
spolupráca pri tvorbe plánov v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vypracovávaní Programov starostlivosti o lesy. Spolupráca pri strategickom plánovaní v oblasti ochrany lesa a navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov spôsobených škodlivými činiteľmi. Spolupráca resp. tvorba koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, výhľadových plánoch poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch na obdobie desiatich rokov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
kontrola a signalizácia výskytu škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
vypracovávanie znaleckých posudkov a ich doplnkov pre lesníctvo a poľovníctvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. k obhospodarovaniu lesných pozemkov a lesnému majetku a k ohodnoteniu vzniknutých škôd na lesných porastoch a pozemkoch, v oblasti oceňovania verejnoprospešných funkcií lesa so zreteľom na chov zveri a poľovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
posudzovanie a vypracovanie odborných znaleckých stanovísk za oblasť lesníctva a poľovníctva, vrátane potvrdení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. lesnej pôdy, kvality a zdravotného stavu lesných porastov, resp. jednotlivých stromov, stanovenie ich hodnoty. V oblasti poľovníctva bonitácia poľovných plôch a revírov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
zhromažďovanie a posudzovanie podkladov na návrhy majetkových zmlúv a na majetkovo-právne vysporiadanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Získavanie a overovanie podkladov k lesným nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
oceňovanie lesa a jeho funkcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie znaleckých posudkov a oceňovanie lesa a jeho funkcií v zmysle platných metodík a právnych predpisov; v rámci poľovníctva so zreteľom k chovu zveri a poľovníctvu a sociálno-ekonomickému významu funkcií lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe základných dokumentov lesníckej politiky Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovanie čiastkových podkladov pri tvorbe a aktualizácii základných dokumentov lesníckej politiky Slovenskej republiky a spolupráca pri harmonizácii hlavných zámerov a stratégií pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
vedenie a aktualizácia príslušných databáz v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Evidencia spracovaných znaleckých posudkov, vydaných odborných stanovísk a príslušnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické usmerňovanie a spolupráca pri zabezpečení finančných prostriedkov na nákup pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností. Poskytovanie odborných rád, vyjadrení a vyhotovovanie odborných posudkov v odbore Lesníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aktívne vystupovanie v konaniach orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, úseku životného prostredia, spolupráca pri získavaní podkladov k posudkom a stanoviskám od relevantných lesníckych inštitúcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie lesníckej organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ovládanie právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, správneho poriadku, vypracovanie a predkladanie stanovísk a posudkov ku konaniam a rokovaniam.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie realizácie úloh v rámci tvorby a prenájmu poľovných revírov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie pri tvorbe stratégie poľovných revírov, spolupráca pri zistení vlastníckej štruktúry a vypracovanie žiadostí o uznanie poľovného revíru, zastupovanie organizácie pri konaniach o uznaní revíru pred orgánom štátnej správy, vypracovanie odvolaní a ďalšej súvisiacej agendy, stratégia prenájmu poľovných pozemkov, príprava nájomných zmlúv na výkone práva poľovníctva na pozemkoch a súvisiaca agenda, komunikácia s vlastníkmi pozemkov a príprava nájomných zmlúv na cudzie pozemky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a monitoring zdravotného stavu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť identifikovať a rozpoznať škodlivé činitele v lesnom prostredí, poznať metódy ich zisťovania a monitoringu výskytu, navrhnúť opatrenia na ich elimináciu, navrhnúť ozdravné opatrenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.