Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve

Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctveŠpecialista pre ťažbu dreva v lesníctve v súlade s platnou legislatívou metodicky usmerňuje a koordinuje ťažbovú činnosť v lesníckom podniku. Dohliada na dôsledné využívanie výnosových možností lesa, lokalizuje a analyzuje zdroje dreva v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Metodicky usmerňuje organizačné jednotky pri plnení opatrení v ťažbovej činnosti podľa programu starostlivosti o les. Z metodického hľadiska riadi a usmerňuje tvorbu, uplatňovanie a zavádzanie nových technológií a postupov v ťažbovej činnosti. Dohliada nad spôsobom vykonávania ťažby, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, vodné toky, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu ťaženého dreva. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, vyhotovovateľmi programu starostlivosti o les, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na úseku lesného hospodárstva. Zodpovedá za optimalizáciu ťažbových prác v útvare lesného hospodárstva podľa objemu, nákladovosti, časového rozvrhu realizácie ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10550/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132006
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch).
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Základné pojmy a vedomosti v oblasti mineralógie (horninotvorné minerály), petrografie (pôdotvorné horniny) a geomorfológie (terénne tvary a typy, základné terénne línie).
Perspektíva: Aktuálna
7
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné pojmy z meteorológie a meteorologických prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
klimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné pojmy z klimatológie, mikroklímy lesných porastov a otvorených plôch a možnosti jej ovplyvňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Charakteristika pôdnych druhov a pôdnych typov, pôdne frakcie, pôdny profil, fyzikálne a chemické vlastnosti lesných pôd a možnosti ich ovplyvňovania, členenie a charakteristika humusu v lesných pôdach.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Poznať možnosti a princípy využívania programov na vizualizáciu a modelovanie procesov pri riadení ťažbovej činnosti v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
7
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Poznať možnosti využitia GNSS systémov v lesnom hospodárstve - aplikácie GPS, drony a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Triedenie a manipulácia dreva podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva. Metódy a postupy na ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu a odvoz dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy súvisiace s ťažbovou činnosťou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz dreva , produkty drobnej lesnej výroby, lesná stavebná činnosť a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizačné prostriedky v ťažbovej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva v lesnom hospodárstve. Funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov. Možnosti nasadenia a využitia lesných strojov v rôznych podmienkach lesníckej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika, plánovanie, riadenie a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov a základných pojmov v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať postupy a metódy výchovy a obnovy lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov a možnosti zvyšovania podielu tohto spôsobu hospodárenia v lesoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve, znalosť informačných systémov využívaných v lesníckej prevádzke, predovšetkým so zameraním na riadenie ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
princípy zelenej ekonomiky v rozvoji vidieka
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa a možnosti jej využitia v rozvoji vidieka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť pri obnove programov starostlivosti o les a kontrole ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les. Zabezpečovanie podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les. Spolupráca pri príprave a kompletizácii podkladov súvisiacich so starostlivosťou o les.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov agrolesníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
evidencia vyťaženého dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola zabezpečovania evidencie vyťaženého dreva, označenia vyťaženého dreva a vedenia evidencie dokladov o pôvode dreva. Kontrola dodržiavania predpisov a vydaných opatrení na vykonanie ťažby dreva. Kontrola správnosti výberu a vyznačenia stromov k ťažbe v porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov. Dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia projektového manažmentu v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie projektov v oblasti ťažbovej činnosti. Spolupráca na tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Vypracovávanie žiadostí o lesnícke dotácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie technológie a technologických postupov v oblasti ťažbovej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a usmerňovanie zavádzania optimálnych technológií a technologických postupov v oblasti ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia súvisiaca s ťažbovou činnosťou v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Evidencia plánov a bilancovaných úloh v ťažbe dreva. Evidencia ťažbovej činnosti podľa druhov ťažieb, použitých technológií a technologických postupov pri spracovaní dreva. Evidencia o spracovaní náhodných ťažieb, poprípade ďalších štatistických hlásení a výkazov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie hlásení o náhodných ťažbách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie spracovania hlásení o vzniku náhodných ťažieb pre štátnu správu. Vyhotovenie harmonogramu spracovania náhodných ťažieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poskytovanie odborných rád, stanovísk a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti ťažby dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach. Zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Inštitúcie: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Realizácia a uplatňovanie princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov so zameraním na zvyšovanie podielu tohto spôsobu hospodárenia v lesoch SR.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie a uplatňovanie programov na vizualizáciu a modelovanie procesov pri riadení ťažbovej činnosti v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
7
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
organizácia a riadenie ťažbovej činnosti v lese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vydávanie pokynov na vypracovanie projektov ťažbovej činnosti, kontrola plnenia úloh programu starostlivosti o les. Spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov. Spolupráca pri stanovovaní limitov na optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov. Spolupráca pri tvorbe plánu opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov v ťažbovej činnosti a pri odvoze dreva. Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených pre ťažbovú činnosť. Posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe. Zabezpečenie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe. Koordinácia vykonávania lesníckych činností vo väzbe na právne predpisy o ochrane prírody a krajiny. Zabezpečovanie vydávania vnútropodnikových predpisov pre riadenú oblasť.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Projektovanie približovacích trás na sústreďovanie dreva. Projektovanie pracovných polí a trás v poraste na spracovanie dreva viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava).
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia realizovaných projektov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie plnenia činností projektov. Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných projektov a vyvodenie odporúčaní pre budúce projekty. Kontrola vedenia evidencie projektovej dokumentácie a vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných prác a opatrení podľa projektu. Spracovanie podkladov a získaných skúseností a poznatkov na použitie pri tvorbe budúcich projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.