Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctveŠpecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve metodicky riadi a usmerňuje plnenie úloh v oblasti pestovania lesa. Metodicky usmerňuje organizačné jednotky pri plnení opatrení v pestovateľskej činnosti podľa programu starostlivosti o les v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Riadi zabezpečovanie realizácie programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín a koordinuje distribúciu semien a sadeníc lesných drevín. Dohliada nad vhodným reprodukčným materiálom na obnovu lesa, usmerňuje pri navrhovaní uznaných semenných zdrojov. Zodpovedá za optimalizáciu pestovateľských prác v útvare lesného hospodárstva podľa objemu, časového rozvrhu realizácie, nákladovosti a ekonomickej efektívnosti. Usmerňuje realizáciu programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín. Usmerňuje výrobu a distribúciu vhodného semenného materiálu a sadeníc pre lesné porasty na organizačné jednotky podniku. Metodicky usmerňuje rekonštrukciu lesov, šľachtiteľskú činnosť a meto...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10544/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPestovateľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132005
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch, projekty PRO SILVA a pod.). Znalosť zdrojov týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (zalesňovacie stroje stroje, frézy), ochrany mladých lesných porastov (vyžínače, krovinorezy), výchovy lesných porastov (JMRP), škôlkárskej činnosti (rotavátory, škôlkovacie stroje) a iné.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
6
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vytváranie zdrojov lesného reprodukčného materiálu, spôsoby zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a distribúcia, výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
technologické postupy v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie založené na dlhodobom uplatňovaní diferencovaných pestovných koncepcií prírode blízkeho lesného hospodárenia - podrastový hospodársky spôsob, výberkové hospodárstvo, progresívne technológie pestovania sadbového materiálu, racionalizácia výchovy porastov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Automatizácia a robotizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby zisťovania výskytu škodlivých činiteľov biotického a abiotického pôvodu. Postupy na vykonávanie prevencie a obrany proti pôsobeniu škodlivých činiteľov biotického a abiotického pôvodu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Smart zariadenia a technológie
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie a inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného hospodárstva a lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právne predpisy, postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov o ochrane lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany (zákon o ochrane prírody a krajiny), metódy a postupy používané pri ochrane prírody, krajiny a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
Efektívny manažment krízového riadenia
7
normy a normatívy pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (umelá obnova lesa, ošetrovanie a ochrana mladých lesných porastov, ostatné pestovné práce, prečistky, práce v lesných škôlkach, produkty drobnej lesnej výroby, ochrana lesa a pod.). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov. Metódy a pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov. Priestorové rozdelenie lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, výchovy a obnovy lesných porastov, zamerané na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. Spôsoby diferencovaného pestovania lesov. Pestovné metódy hospodárenia blízkeho prírode.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, ArcGIS Pro a pod. LGIS bol nahradený Informačným systémom lesného hospodárstva (ISLH), prostredníctvom ktorého sú poskytované informácie o stave lesov, údaje PSL, zabezpečované vedenie LHE a pod. - https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku (majetok podniku a hospodárenie s ním, náklady, výnosy a hospodársky výsledok podniku, odmeňovanie prác v pestovateľskej činnosti a pod). Marketing a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
Efektívny manažment krízového riadenia
7
lesné prostredie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Geológia a geomorfológia - horninotvorné minerály, pôdotvorné horniny, terénne tvary a typy, terénne línie a pod.
Pedológia - zložky pôdy, pôdny profil, druhy pôd, pôdne typy a ich charakteristika.
Meteorológia, klimatológia - základné pojmy a vzťahy, meteorologické prvky, typy klímy, vplyv, význam a využitie klímy pri zakladaní, výchove a obnove lesa, fenologické prejavy rastlín vo vzťahu k poveternosti.
Fytocenológia - vzťahy rastlín a prostredia, významné stanovištné druhy rastlín, vegetačné lesné stupne, ekologické rady a súbory.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Právne predpisy v oblasti nakladania s odpadmi. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov pri nakladaní s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie zásad hygieny práce. Znalosť predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ochrana pred požiarmi, druhy lesných požiarov a spôsoby ich likvidácie. Ovládanie právnych predpisov o ochrane prírody a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
6
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výkonové normy pre pestovateľskú činnosť (umelá obnova lesa, prerezávky, ostatné pestovné práce, práce v lesných škôlkach a pod.), bilancia holín, plán objemu výkonov, ročné operatívne plány pre pestovnú činnosť (ročný plán zalesňovania, ročný plán ostatnej pestovnej činnosti) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
orientácia v predpisoch prepravy a aplikácie chemických látok a prípravkov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v predpisoch prepravy a aplikácie chemických látok a prípravkov v lesníctve, posúdenie vhodnosti ich aplikácie v rôznych podmienkach (stupeň ochrany danej lokality, typ a charakter pôdy a pod.), aplikovanie zásad BOZP pri práci s chemickými prípravkami používanými v pestovateľskej činnosti a pri ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zabezpečovanie a kontrola dodržiavania zásad a predpisov v oblasti BOZP a hygieny práce v pestovateľskej činnosti, zabezpečenie a kontrola dodržiavania zásad a predpisov protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť pri obnove programov starostlivosti o les a kontrole ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti o les. Zabezpečenie podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les. Kontrola plnenia programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
realizácia projektového manažmentu v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie projektov v oblasti pestovateľskej činnosti. Spolupráca na tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov. Orientácia v predpisoch, pokynoch a zdrojoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Vypracovanie žiadostí o lesnícke dotácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
navrhovanie a zavádzanie moderných technológií v oblasti pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Nové progresívne technológie a technologické postupy v oblasti pestovateľskej a škôlkárskej činnosti a pri ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
riešenie genetických a šľachtiteľských programov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri riešení genetických a šľachtiteľských programov. Usmerňovanie realizácie programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín. Vydávanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
evidencia a spracovávanie agendy súvisiacej s pestovateľskou činnosťou v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie Lesnej hospodárskej evidencie, hlásení, výkazov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poskytovanie odborných rád, stanovísk a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti pestovania lesa, výroby sadeníc v lesných škôlkach a ochrany lesa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach. Zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Inštitúcie: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
riadenie pestovateľskej činnosti v lese a v lesných škôlkach
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených pre pestovateľskú činnosť a ochranu lesa. Tvorba pestovateľských postupov na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. Optimalizovanie rozsahu a nákladovosti pestovateľských prác. Posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe. Koordinovanie distribúcie semien a sadeníc lesných drevín. Overovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch. Zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom v porastoch a lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart zariadenia a technológie
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
koordinácia realizovaných projektov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie plnenia projektových činností. Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných projektov a vyvodenie odporúčaní pre budúce projekty. Kontrola vedenia evidencie projektovej dokumentácie a vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných prác a opatrení podľa projektu. Spracovanie podkladov a získaných skúseností a poznatkov na použitie pri tvorbe budúcich projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie tvorby vnútropodnikových predpisov v oblasti pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie tvorby a zabezpečovanie vydávania vnútropodnikových predpisov v oblasti pestovateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia a ekologické zaobchádzanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.