Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby

Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výrobyRiadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby organizuje a riadi činnosť útvaru lesníckej výroby a zodpovedá za zabezpečenie úloh na úseku lesníckej výroby. Zodpovedá za dodržanie legislatívnych noriem a interných predpisov na ním riadenom úseku a za zlepšovanie kvality stavu lesných zdrojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10533/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKHlavný inžinier
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe je nastavená zamestnávateľom individuálne ako odporučená, aby mal uchádzač dostatočné skúsenosti a vedomosti na riadenie celého výrobného procesu lesníckej výroby.
ISCO-08
1311
SK ISCO-08
1311007
ESCO
88
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
1311007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedomosti o príprave projektov na čerpanie prostriedkov z verejných financií, z eurofondov a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti o organizačnom členení štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, kompetenciách jednotlivých stupňov štátnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o lesníckych mapách, katastrálnych mapách a ortofotomapách. Vyhľadávanie čísel JPRL, parciel v operátoch katastra a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o sortimentácii a druhovaní dreva pri manipulácii na odvozných miestach, metodické usmerňovanie uplatňovania postupov k čo najvyššej výťažnosti sortimentov zo surových kmeňov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o systémoch štandardov kvality v oblasti lesného hospodárstva, metodické usmerňovanie ich uplatňovania v lesníckej prvovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o postupoch ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít. Metodické usmerňovanie lesníckej prvovýroby v oblasti ochrany lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o opatreniach a postupoch ochrany lesa pred požiarmi, metodické usmerňovanie ich uplatňovania v lesníckej prvovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o možnostiach nasadenia mechanizačných prostriedkov v lesníckej prvovýrobe, koordinácia ich nasadenia v rámci kooperujúcich organizačných jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o platných normách a normatívoch v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o využití údajov z Programu starostlivosti o lesy pri tvorbe vykonávacích plánov, sprístupňovaní porastov na výchovné resp. obnovné ťažby, poťažbovej úprave pracovísk.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o pojmoch a právnych predpisoch v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany prírody a ich vzájomné ovplyvňovanie sa pri lesníckej prvovýrobe a výkone práva poľovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o spôsoboch výchovy a obnovy lesných porastov, hospodárskych spôsoboch a ich formách pri obnove lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hospodársko-úpravníckych činností
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o postupoch hospodárskej úpravy lesov pri obnove Programu starostlivosti o lesy, jeho úpravách a zmenách počas jeho platnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o postupoch plánovania lesníckej prvovýroby až po komplexné plánovanie za výrobnú jednotku, metodické riadenie lesníckej prvovýroby a koordinácia kooperujúcich organizačných zložiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o fungovaní systému poľovníctva, poľovných revírov a výkonu práva poľovníctva na Slovensku.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o efektívnom využívaní lesných zdrojov, nákladovosti výroby, plánovania nákladov v prvovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o podmienkach a možnostiach realizácie prírode blízkeho obhospodarovania lesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o nových možnostiach použitia informačných technológií od prvovýroby až po strategické plánovanie v lesníctve.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti o druhoch odpadov, možnosti legálnej likvidácie, separovania a dopadov na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie právnych predpisov z úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie lesnej prvovýroby v zmysle platnej legislatívy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie zmien predpisov v oblasti noriem kvality a ich implementácia do systémov riadenia kvality podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Implementácia systémov kvality v rámci lesného podniku, organizovanie vnútornej a externej kontroly v rámci systému riadenia kvality lesných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť využiť lesnícke mapy pri riadení lesnej prvovýroby, grafickej lesnej hospodárskej evidencii, orientácia v geometrických plánoch v rámci projektovej prípravy lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Využitie noriem a technických podkladov v rámci operatívneho riadenia a kontrole lesníckej prvovýroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosti problematiky výkonu štátnej správy v lesníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Aktívna komunikácia s príslušnou štátnou správou lesného hospodárstva v rámci riadenia lesnej prvovýroby, pri tvorbe programov starostlivosti o les, pri zmene programov starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie lesnej prvovýroby v súčinnosti s platnou legislatívou a rozhodnutiami štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd a pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenia lesnej prvovýroby v súvislosti s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Priebežná kontrola dodržiavania zásad BOZP, hygieny práce a protipožiarnej ochrany pri lesníckej prvovýrobe, operatívne a systémové riešenie zistených nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v lese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie protipožiarnych opatrení v lesnom podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti riadenia investičnej činnosti v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Strategické plánovanie v rámci investičného rozvoja v rámci lesného podniku a k tomu prispôsobené vnútropodnikové predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh postupov rekonštrukcie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické riadenie postupov rekonštrukcie lesov, komunikácia so štátnou správou lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie nasadenia lesnej techniky a vhodnej technológie pri lesnej prvovýrobe v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe plánov v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aktívna spolupráca pri tvorbe operatívnych, strategických plánov v rámci lesného podniku, priame riadenie procesu tvorby programu starostlivosti o les v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánov súvisiacich s technickou prípravou výroby v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia tvorby plánov technickej prípravy lesníckej prvovýroby v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie projektov v lesníckych činnostiach a plánov hospodárenia za zverený lesný úsek
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Strategické a operatívne plánovanie lesníckej prvovýroby v rámci lesného podniku, vypracovávanie projektov finančnej podpory štátu zameraných na lesnícku prvovýrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie a monitorovanie zdravotného stavu lesov a škodlivých činiteľov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie zisťovania a monitorovania stavu škodlivých činiteľov v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie prírode blízkeho obhospodarovania lesov (PBOL), motivácia k zvyšovaniu podielu PBOL v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Operatívne riešenie prevádzkových problémov v rámci lesného podniku pri lesnej prvovýrobe, organizácii lesníckych prác, nasadení lesnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Operatívne riadenie v lesníckej prvovýrobe, metodické a operatívne riadenie kontroly v lesníckej prvovýrobe, priama kontrolná činnosť v rámci výrobného úseku a lesníckej prvovýrobe, kontrola optimálneho nasadenia výrobnej techniky v lesníckej prvovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie podriadených zamestnancov na úseku lesníckej výroby, nižších organizačných jednotiek v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a riadenie ťažbovej činnosti v lese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie ťažbovej činnosti v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie pestovateľskej činnosti v lese a v lesných škôlkach
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie v lesníckej prvovýrobe a lesných škôlkach v rámci lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.