Administratívny pracovník v oblasti štatistiky

Administratívny pracovník v oblasti štatistikyAdministratívny pracovník v oblasti štatistiky zabezpečuje zhromažďovanie a spracovávanie vstupných štatistických údajov z informačných zdrojov a údajov o respondentoch, komunikuje s respondentmi štatistických zisťovaní za účelom zvyšovania kvality a kompletnosti údajov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
10521/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent v oblasti štatistiky
SKNižší štatistik junior
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4312
SK ISCO-08
4312001
ESCO
1484
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
4312001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie a evidencia dokumentov/písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie administratívnej agendy, triedenie, evidencia a archivácia účtovných dokladov (likvidačných listov)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia súvisiacej dokumentácie s obchodným sprostredkovateľstvom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania na účely zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, balenie a expedícia materiálov na štatistické zisťovanie pre respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tlač výstupných materiálov zo štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.