Lahôdkar

LahôdkarLahôdkar vykonáva činnosti podľa platných technologických postupov pri spracovaní mäsa, rýb, mäsových výrobkov a zeleniny na výrobu lahôdok, pri príprave mäsových, rybacích a zeleninových lahôdkarských výrobkov studenej kuchyne, pri výrobe a dochucovaní omáčok a majonéz. Vykonáva aj činnosti súvisiace s dochucovaním finálnych pokrmov a činnosti súvisiace s údením mäsových výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
10519/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník finálnych lahôdkových pokrmov
SKPracovník lahôdok
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Je potrebné v prípade, ak pracovník nemá výučný list. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odborné vzdelanie nie je potrebné, ak pracovník preukázateľne disponuje praxou v odbore v trvaní minimálne 2 roky, na pozícii s uvedenenou charakteristikou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
ISCO-08
7511
SK ISCO-08
7511003
ESCO
2401
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
7511003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konzervárenské technológie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady racionálnej výživy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
techniky a spôsoby spracovania potravinárskych surovín a polotovarov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. zeleniny, ovocia, mäsa a ďalších surovín.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
princípy zloženia potravín a nápojov na účely ich reformulácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Reformulácia potravín
3
postupy a metódy výroby alternatívnych náhrad mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Plant based food
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
formy a metódy recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu hotových pokrmov, jedál, alebo polotovarov určených na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady dezinfekcie a sterilizácie pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce v teplej a studenej dielni
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pomoci pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia a dodržiavanie systému HACCP a hygienických predpisov v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v postupoch vývoja a výroby alternatívnych náhrad mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Plant based food
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe v potravinárskej výrobe, skladoch a predajniach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie opatrení na zvyšovanie kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie princípov a postupov reformulácie potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Reformulácia potravín
3
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri spracovaní rýb a výrobe lahôdok
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
kontrola dodacích listov a ďalších sprievodných dokumentov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola plnenia záručných lehôt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
overovanie cien a označenia vystaveného tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby surovín na výrobu mäsa a mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe lahôdok
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tepelné opracovanie polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a manuálna príprava vstupných surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mletie a miešanie surovín na výrobu mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem a základná evidencia mäsa a mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na mliekarenskú výrobu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie, výtvarná úprava a aranžovanie výrobkov a produktov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba aspiku (zrôsolovatený vývar z častí mäsa, huspenina), majonéz a remulád (pikantná majonézová omáčka)
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba lahôdkových výrobkov (šalátov, nátierok, krémov a pod.)
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava polotovarov na výrobu lahôdok, omáčok, majonéz a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
likvidácia obalov z tovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskeho polotovaru, výrobkov alebo krmív
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba trvanlivých a fermentovaných mäsových výrobkov a hydinových mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na spracovanie lahôdkarských výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok znečisťujúcich vodu a pôdu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.